ГРБ АПВ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Зграда Покрајинске владе

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Управа за заједничке послове покрајинских органа
ОРГАНИЗАЦИЈА | ИНФОРМАТОР О РАДУ | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ДОКУМЕНТА | ЛИНКОВИ

ПОВРАТАК |

| Web Mail |

 

У Сектору за јавне набавке и материјално-финансијске послове обављају се материјално-финансијски, рачуноводствени, статистичко - евиденциони, студијско-аналитички и административни послови везани за:
- припрему, израду и праћење финансијског плана прихода и примања и расхода и издатака Управе,
- финансијско извештавање о оствареним примањима и издацима (на тромесечном и годишњем нивоу),
- контролу издатака (законита и наменска употреба буџетских средстава),
- интерну контролу,
- израду захтева за преузимање обавеза и захтева за плаћање,
- вођење помоћних књига и евиденција Управе,
- обављање послова финансијског управљања и контроле
- праћење и процена система интерне контроле
- израда извештаја о структури и вредности имовине;
- послови финансијског праћења и извршавања обавеза у поступку управљања и располагања имовином АП Војводине;
- послове осигурања имовине и лица и обраду захтева за накнаду штете,
- контролу уговора и праћење реализације закључених уговора о јавним набавкама и осталих уговора,
- израду информација и извештаја из делокруга Сектора, и
- друге стручне, административне и техничке послове из делокруга Сектора,
- праћење и проучавање законских и других прописа.

У области јавних набавки обављају се материјално-финанисијски, рачуноводствени, статистичко - евиденциони, струдијско-аналитички, опште правни, новмативно-правни, административни и пратећи помоћно - техничко послови везани за:
- планирање јавних набавки,
- израду извештаја о извршењу плана набавки,
- прикупљање и евидентирање података о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама
- израду тромесечних извештаја у складу са Законом о јавним набавкама
- израду других појединачних извештаја о јавним набавкама,
- праћење извршења закључених уговора о јавним набавкама,
- праћење утрошка средстава по закљученим уговорима о јавним набавкама,
- проверу цена и тржишта ради утврђивања процењене вредности за добра, радове и услуге који су предмет јавне набавке,
- спровођење поступка јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима донетим на основу Закона,
- израду конкурсне документације, измене и допуне конурсне документације, израда додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде,
- израду аката у поступку јавне набавке (одлука, решења, позива, огласа, записника, извештаја, обавештења и др.),
- решавање у првом степену по захтеву за заштиту права,
- израда уговорa о јавној набавци,
- објављивање огласа о јавним набавкама на Порталу јавних набавки, интернет страници Управе и Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа,
- праћење извршења јавне набавке,
- сви други послови повезани са поступцима јавних набавки,
- израду информација и извештаја из делокруга Сектора,
- праћење и проучавање законских и других прописа,
- остваривање сарадње са републичким органима надлежним за послове јавних набавки, и
- друге послове из области јавних набавки.

У Сектору за јавне набавке и материјално-финансијске послове образују се следеће уже унутрашње јединице:

Одељење за припрему и реализацију набавки

ВЕСНА ИВКОВИЋ, виши саветник - начелник одељења

Одсек за припрему и реализацију набавки

АНЕЛА АМИЏИЋ, самостални саветник - шеф одсека

Одељење за спровођење поступака јавних набавки

НАТАША НАЂ, виши саветник - начелник одељења

Група за спровођење поступака јавних набавки добара и услуга

самостални саветник - руководилац групе

Група за спровођење поступака јавних набавки услуга и радова

НАДА РАДУЛОВИЋ, самостални саветник - руководилац групе

Одељење за финансијско извештавање и рачуноводствене послове

Татјана Парежанин, виши саветник - начелник одељења

Група за рачуноводствене послове

Радмила Летић, самостални саветник - руководилац групе

Одељење за материјално-финансијске и комерцијалне послове

ДАНКА НОВАКОВИЋ, самостални саветник - начелник одељења

Одељење за финансијско планирање и праћење поступака управљања имовином АПВ

Маријана Тресиглавић, самостални саветник - начелник одељења