ГРБ АПВ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Зграда Покрајинске владе

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА
СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Управа за заједничке послове покрајинских органа
ОРГАНИЗАЦИЈА | ИНФОРМАТОР О РАДУ | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ДОКУМЕНТА | ЛИНКОВИ

ПОВРАТАК |

| Web Mail |

 

 

У Сектору за правне и опште послове обављају се опште правни, нормативно - правни, материјално – финансијски, административни, статистичко евиденциони, инвестиционо – технички, студијско аналитички послови и пратећи помоћно - технички послови у вези са:
- радним односима запослених, израдом извештаја о броју запослених за потребе плана и буџета, учествовањем у изради правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи, израдом свих врста решења из области радних односа,
- стручним пословима за потребе радних тела Владе АП Војводине,
- припремом предлога аката за Скупштину и Владу АП Војводине, припремом одлука, општих аката и других прописа из делокруга Управе, израдом информација и извештаја из делокруга Управе и Сектора,
- евидентирањем и отпремањем поште, вођењем архивског пословања, пословима пријемне канцеларије, курирским пословима и другим помоћно-техичким и административним пословима,
- припремом и услуживањем хране и напитака у ресторану, репрезентативним објектима и објектима за одмор, пружањем угоститељских услуга у пословним зградама АП Војводине, репрезентативним објектима и објектима за одмор,
- превозом службеним аутомобилима и другим друмским моторним возилима, вођењем потребне евиденције које се усклађују са књиговодственим евиденцијама, регистрацијом возила, одржавањем, сервисирањем и гаражирањем возила са којима располаже АП Војводина,
- припремом штампе, умножавањем и штампањем материјала, сређивањем и уручивањем материјала корисницима и другим штампарским, дорадним и књиговезачким пословима,
- иградњом, доградњом, адаптацијом и одржавањем пословних објеката, објеката за одмор и репрезентацију, инсталација, уређаја и опреме, уређења и опремања службених станова и пословног простора, унутрашњим трансфером и другим физичким пословима,
- послове осигурања имовине и лица и обраду захтева за накнаду штете,
- ускладиштење и дистрибуцију опреме, ситног инвентара, канцеларијског и другог потрошног материјала,
- вођење магацинске евиденције ,
- одржавањем чистоће у објектима и просторима око њих и пословима вешераја.

У Сектору за правне и опште послове образују се следеће уже унутрашње јединице:

Одељење за нормативно-правне послове, радне односе и послове писарнице

Милица Ивковић, виши саветник - начелник одељења

Одсек за опште правне и радне односе

БИЉАНА НИКОЛИЋ, самостални саветник - шеф одсека

Одсек за послове писарнице

самостални саветник - шеф одсека

Одељење за угоститељство

Јудит Ћеран, самостални саветник - начелник одељења

Одсек за пословање бифеа

Мирослав Баста, шеф одсека за пословање бифеа

Одсек за послове ресторана

Данијела Цимеша, шеф одсека за послове ресторана

Oдељење за техничке послове и спремање објеката  

СТАНИСЛАВ СВИРЧЕВИЋ, виши саветник - начелник одељења

Одсек за текуће одржавање

Горан Простран, сарадник за текуће одржавање - шеф одсека

Група за помоћне послове

ЈАНКОВИЋ МИОДРАГ – техничка подршка протокола – руководилац групе

Одсек за спремање објеката

Драгомир Мирчић, шеф одсека за спремање објеката

 

Одељење за саобраћај и одржавање возила

ВЕДРАН ЂУРИЋ, самостални саветник – начелник одељења

Одељење за послове штампарије

МИЛИЦА ПАВЛИЦА – самостални саветник – начелник одељења