ГРБ АПВ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Зграда Покрајинске владе

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА
СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Управа за заједничке послове покрајинских органа
ОРГАНИЗАЦИЈА | ИНФОРМАТОР О РАДУ | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ДОКУМЕНТА | ЛИНКОВИ

ПОВРАТАК |

| Web Mail |

 

 

У Сектору за правне и опште послове обављају се опште правни, нормативно - правни, материјално – финансијски, административни, статистичко евиденциони, инвестиционо – технички, студијско аналитички послови и пратећи помоћно - технички послови у вези са:
- радним односима запослених, израдом извештаја о броју запослених за потребе плана и буџета, учествовањем у изради правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи, израдом свих врста решења из области радних односа,
- стручним пословима за потребе радних тела Владе АП Војводине,
- припремом предлога аката за Скупштину и Владу АП Војводине, припремом одлука, општих аката и других прописа из делокруга Управе, израдом информација и извештаја из делокруга Управе и Сектора,
- евидентирањем и отпремањем поште, вођењем архивског пословања, пословима пријемне канцеларије, курирским пословима и другим помоћно-техичким и административним пословима,
- припремом и услуживањем хране и напитака у ресторану, репрезентативним објектима и објектима за одмор, пружањем угоститељских услуга у пословним зградама АП Војводине, репрезентативним објектима и објектима за одмор,
- превозом службеним аутомобилима и другим друмским моторним возилима, вођењем потребне евиденције које се усклађују са књиговодственим евиденцијама, регистрацијом возила, одржавањем, сервисирањем и гаражирањем возила са којима располаже АП Војводина,
- припремом штампе, умножавањем и штампањем материјала, сређивањем и уручивањем материјала корисницима и другим штампарским, дорадним и књиговезачким пословима,
- иградњом, доградњом, адаптацијом и одржавањем пословних објеката, објеката за одмор и репрезентацију, инсталација, уређаја и опреме, уређења и опремања службених станова и пословног простора, унутрашњим трансфером и другим физичким пословима,
- послове осигурања имовине и лица и обраду захтева за накнаду штете,
- ускладиштење и дистрибуцију опреме, ситног инвентара, канцеларијског и другог потрошног материјала,
- вођење магацинске евиденције ,
- одржавањем чистоће у објектима и просторима око њих и пословима вешераја.

У Сектору за правне и опште послове образују се следеће уже унутрашње јединице:

Одељење за нормативно-правне послове, радне односе и послове писарнице

Милица Ивковић, виши саветник - начелник одељења

Одсек за опште правне и имовинске послове

Ђорђе Јовић, самостални саветник - шеф одсека

Одсек за послове писарнице

Деса Спасојевић, самостални саветник - шеф одсека

Одељење за угоститељство

Јудит Ћеран, самостални саветник - начелник одељења

Одсек за пословање бифеа

Мирослав Баста, шеф одсека за пословање бифеа

Одсек за послове ресторана

Данијела Цимеша, шеф одсека за послове ресторана

Oдељење за техничке послове

Ана Поњичан, виши саветник - начелник одељења

Одсек за текуће одржавање

Горан Простран, сарадник за текуће одржавање - шеф одсека

 

Одсек за саобраћај и одржавање возила

Самостални саветник - шеф одсека

Одељење за послове штампарије

начелник одељења

Одсек за магацинско пословање

Станислав Свирчевић, самостални саветник - шеф одсека

Одсек за спремање објеката

Драгомир Мирчић, пословођа за спремање објеката - шеф одсека