РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ВЛАДА АП ВОЈВОДИНЕ
Зграда Владе АПВ

ОПШТА АКТА

Управа за заједничке послове покрајинских органа
ОРГАНИЗАЦИЈА | ИНФОРМАТОР О РАДУ | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ЛИНКОВИ | МАПА САЈТА

ПОВРАТАК |

| Web Mail | MAILING ЛИСТА |


На основу члана 22. став 1., 33. и 35. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", бр.4/2010 ), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 32. седници одржаној дана 2. јуна 2010. године, донела је

 

ОДЛУКУ

О УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

 (Сл. лист АП Војводине, бр. 10/10)

 

Члан 1.

Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа образована Одлуком о Служби за опште и заједничке послове покрајинских органа ("Службени лист АПВ", број 1/03), наставља да ради под називом Управа за заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту: Управа).

Управа врши стручне, техничке и заједничке послове за:

-   Скупштину Аутономне Покрајине Војводине,

-   Владу Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: Покрајинска влада),

-   покрајинску управу – покрајинске секретаријате и покрајинске посебне управне организације (заводи и дирекције),

-   Покрајинског омбудсмана,

-   Покрајинског јавног правобранилаштва

-   службе или управе за стручне или техничке послове за потребе Покрајинске владе (у даљем тексту: покрајински органи).  

 

 Члан 2.

Управа врши следеће послове:

  1. нормативно-правне, опште правне, стручно - оперативне и административне послове у вези са имовином Аутономне Покрајине Војводине, и припремом аката у вези са имовином Аутономне Покрајине Војводине ;

  2. нормативно-правне, опште правне, стручно - оперативне и административне послове из области јавних набавки;

  3. материјaлано - финансијске, рачуноводствене, стручно - оперативне и статистичко - евиденционе послове  у вези израде и извршења финансијског плана и плана набавки, пописа имовине Аутономне Покрајине Војводине, осигурања и вођења евиденција о јавним набавкама;

  4. информатичке, стручно - оперативне и документационе послове из области информационих технологија, телекомуникација, документационих и библиотечких материјала и послова штампе;

  5. стручно – оперативне, пратеће и помоћно – техничке послове из области инвестиоцине изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних објеката Аутономне Покрајине Војводине и службених станова;

  6. стручно – оперативне, статистичко - евиденционе и пратеће послове из области физичког и техничког обезбеђења, спровођења мера противпожарне заштите, безбедности и здравља на раду;

  7. опште правне и административне послове из области канцеларијског пословања;

  8. пратеће и помоћно – техничке послове пружања угоститељских услуга у интерним ресторанима и бифеима пословних објеката Аутономне Покрајине Војводине и административне послове на организовању рада Одмаралишта "Војводина" са депадансом у Игалу.

  9. пратеће и помоћно – техничке послове превоза службеним аутомобилима и другим моторним друмским возилима са којима располаже Аутономна Покрајина Војводина.

Члан 3.

Послове из члана 2. ове одлуке Управа врши за покрајинске органе осим за оне покрајинске органе који због специфичности задатака и послова имају своје службе за вршење тих послова.

Управа, изузетно може обављати одређене послове из свога делокруга и за друге кориснике.

Одлуку о обављању послова из свог делокруга за друге кориснике доноси Покрајинска влада, на предлог директора Управе.

Управа може да врши послове из члана 2. ове одлуке и за потребе других органа смештених у пословним зградама Аутономне Покрајине Војводине уколико за то има обезбеђене услове, у складу са закљученим уговором.

Управа може поверити послове из члана 2. ове одлуке и другим правним и физичким лицима - предузетницима специјализованим за те послове, под условима и на начин које утврди директор Управе,у складу са важећим прописима, уз претходну сагласност  Комисије за распоред и опремање службених зграда и пословних просторија Владе Аутономне Покрајине Војводине.

 

Члан 4.

 Управа има својство правног лица.

 

Члан 5.

 Управа има печат.

 Печат Управе је округлог облика и садржи у средини грб Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине и следећи текст: Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Влада Аутономне Покрајине Војводине  Управа за заједничке послове покрајинских органа Нови Сад, исписан на српском језику ћириличким писмом и на мађарском, словачком, хрватском, румунском и русинском језику и њиховом писму.

 

 Члан 6.

 Средства за рад Управе обезбеђују се у Буџету Аутономне Покрајине Војводине.

 

 Члан 7.

 Управом руководи директор.

Директор Управе представља Управу, организује и обезбеђује обављање послова на ефикасан начин, доноси акта за која је овлашћен и одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених. 

Директора Управе поставља и разрешава Покрајинска влада на предлог председника Покрајинске владе.

Директор Управе за свој рад и рад Управе одговоран је Покрајинској влади.

 

 Члан 8.

 У Управи се могу постављати помоћници директора.

Помоћника директора Управе поставља Покрајинска влада на четири године на предлог директора Управе према прописима који се односе на покрајинске службенике на руководећем радном месту.

Помоћник директора руководи заокруженом облашћу рада Управе за који се образује сектор и за свој рад одговара директору Управе.

 

Члан 9.

 Директор Управе може овлашћења из члана 7. ове одлуке пренети, посебним актом, на помоћнике директора.

 

 Члан 10.

 Директор Управе је дужан да донесе Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

 

 Члан 11.

 Директор и помоћници директора Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа настављају са радом у досадашњем саставу до престанка мандата као директор и помоћници директора Управе.

 

 Члан 12.

 Управа наставља да извршава расходе планиране Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010.годину  („Службени лист АПВ“, бр. 20/2009), у разделу под називом:   „Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа“.

 

 Члан 13.

 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о Служби за опште и заједничке послове покрајинских органа ("Службени лист АП Војводине", број 1/03).

 

Члан 14.

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу АП Војводине.

 

***

 

На основу члана 22. став 1. и чл. 33. и 35. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 4/2010), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 8. децембра 2010. године, донела  је

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНAMA И ДОПУНAMA ОДЛУКЕ

О УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

(„Службени лист АПВ”, број 22/2010)

 

Члан 1.

У Одлуци о Управи за заједничке послове покрајинских органа („Службени лист АПВ”, број 10/2010) у члану 2. тачка 1. мења се и гласи:

„1. нормативно-правне, опште правне, стручно-оперативне и административне послове у вези са имовином Аутономне Покрајине Војводине, припремом аката у вези са имовином Аутономне Покрајине Војводине и стручно-оперативне и административне послове у вези са закупом пословног простора;”.

У тачки 4. иза речи „телекомуникација”, зарез и речи „документационих и библиотечких материјала”, се бришу.

 

Члан 2.

Покрајински секретаријат за културу преузеће средства за рад, библиотечку грађу и запослене у Одсеку за послове библиотеке у Управи за заједничке послове покрајинских органа, са 01.01.2011. године.

 

Члан 3.

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу АП Војводине”.

 

***

 

На основу члана 22. став 1. и чл. 33. и 35. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/2010), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 23. новембра 2011. године, донела је

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ

 О УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

(„Службени лист АПВ”, број 19/2011)

 

Члан 1.

У Одлуци о Управи за заједничке послове покрајинских органа („Службени лист АПВ”, број: 10/10 и 22/10), у члану 2. тачка 6. мења се и гласи:

„6. стручно – оперативне, статистичко - евиденционе и пратеће послове из области физичког и техничког обезбеђења и спровођења мера противпожарне заштите;”

Тачка 9. мења се и гласи:

„9. пратеће и помоћно – техничке послове превоза службеним аутомобилима и другим моторним друмским возилима са којима располаже Аутономна Покрајина Војводина, сервисирање, одржавање и гаражирање возила.”

 

Члан 2.

 

После члана 11. додаје се члан 11а. који гласи:

„Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова, преузеће послове безбедности и здравља на раду, средства за рад и запосленог на радном месту Виши референт за безбедност и здравље на раду, са 01. 01. 2012. године.”

 

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу АП Војводине”.

 

***

 

На основу члана 22. став 1. и чл. 33. и 35. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, брoj 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 30. априла 2014. године, донела је

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ

О УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

(„Службени лист АПВ”, број 16/2014)

 

Члан 1.

У Одлуци о Управи за заједничке послове покрајинских органа („Службени лист АПВ”, број: 10/10, 22/10 и 19/11) у члану 2. став 1. тачка 1. брише се.

 

Члан 2.

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине”.

 

 врх стране