РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Зграда Покрајинске владе

ЈАВНЕ НАБАВКЕ - АРХИВА 2018

Управа за заједничке послове покрајинских органа

ПОВРАТАК - УПРАВА

НАБАВКЕ - ТЕКУЋА ГОДИНА


У случају да имате потешкоћа у преузимању документације, контактирајте нас на e-mail адресу nabavke@vojvodina.gov.rs

Одлуке о додели уговора о јавним набавкама 2018.
 
Назив јавне набавке Документација Рок за
подношење
понуда
Одлука о
додели
уговора
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - услуге смештаја на службеном путу у иностранство
ЈНМВ 41/2018 (на Порталу УЈН 21.12.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

31.12.2018.
до 9h

Јавно отварање
понуда ће бити
31.12.2018.
у 9:30 h
 
Бр. 404-345/2018-2

BIG BLUE GROUP ДОО БЕОГРАД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 8.1.2019.

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Јавна набавка добара - стручна литература за 2019. годину – годишња претплата за 2019. годину, обликовану у више партија од 1 до 5
ЈНППБОПЗПП 2/2018 (на Порталу УЈН 13.12.2018. године)
Одлука о додели уговора за партије 1-5

Обавештење о закљученим уговорима за партије 1, 3 и 4

Обавештење о закљученим уговорима за партије 2 и 5

21.12.2018.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
21.12.2018.
у 12 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – ЧАСОПИС: РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА Конкурсна документација Бр. 404-333/2018-П1/1

РАЧУНОВОДСТВО ДОО БЕОГРАД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 24.12.2018.

02 Партија 2. ЧАСОПИС: ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК Конкурсна документација   Бр. 404-333/2018-П2/1

ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ДОО БЕОГРАД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 21.12.2018.

03 Партија 3. ПАКЕТ ПРОПИСА У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ ИНГ ПРО - ПРОПИСИ НЕТ Конкурсна документација   Бр. 404-333/2018-П3/1

ИНГ-ПРО ДОО БЕОГРАД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 24.12.2018.
-->

04 Партија 4. ПАКЕТ ПРОПИСА У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ PARAGRAF LEX + ЧАСОПИСИ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ – БУЏЕТСКИ ИНСТРУКТОР И ПРАВНИ ИНСТРУКТОР Конкурсна документација   Бр. 404-333/2018-П4/1

PARAGRAF LEX DOO NOVI SAD
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 24.12.2018.
-->

05 Партија 5. часописи: БУЏЕТ, РЕВИЗОР, ПРАВНИК И ДИРЕКТОР; ИПЦ ФИНАНСИЈЕ НЕТ; КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ; ПРИМЕНА КОНТНОГ ПЛАНА ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ; БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ЕВИДЕНТИРАЊЕ ИМОВИНЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ПРУРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Конкурсна документација

Измене конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за партију 5

Рок за подношење понуда за партију 5 је продужен до
24.12.2018. до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
24.12.2018.
у 12 h
Бр. 404-333/2018-П5/1

ИПЦ ИНФОРМАТИВНИ ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ДОО БЕОГРАД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 24.12.2017.
-->

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – ревизија пројектно-техничке документације за потребе реконструкције стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе
ЈНМВ 37/2018 (на Порталу УЈН 7.12.2018. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Измене конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
18.12.2018. до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
18.12.2018.
у 11 h
Бр. 404-289/2018

Група понуђача:
1.„НЕО ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО ВЕТЕРНИК
Ветерник
2.„ЕЛСИНГ ГРОУП“ ДОО НОВИ САД
Нови Сад

Одлука објављена на ПЈН 28.12.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – набавка репетитора дигитално-аналогног сигнала за радио везе као и ручне радио станице
ЈНМВ 39/2018 (на Порталу УЈН 7.12.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

17.12.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
17.12.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-321/2018

ЕЛМЕД ДОО Нови Сад
Руменачка 114
Нови Сад

Одлука објављена на ПЈН 19.12.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – набавка, уградња и пуштање у рад стабилног система за гашење пожара
ЈНМВ 36/2018 (на Порталу УЈН 6.12.2018. године)
Конкурсна документација

Измене конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
17.12.2018. до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
17.12.2018.
у 12 h
Бр. 404-288/2018-1

TVI DOO BEOGRAD (Čukarica)
Стојана Матића 44/2
11136 Београд (Чукарица)

Одлука објављена на ПЈН 19.12.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - стручни надзор над уградњом и пуштањем у рад стабилног система за гашење пожара
ЈНМВ 38/2018 (на Порталу УЈН 6.12.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

14.12.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
14.12.2018.  
у 11 h
 
Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 18.12.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – одржавање система за видео надзор
ЈНМВ 40/2018 (на Порталу УЈН 4.12.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13.12.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.12.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-330/2018

Група понуђача:
1.„Информатика“ ад
Београд
2.„BCS PROFESIONAL“ DOO
Нови Београд

Одлука објављена на ПЈН 17.12.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка добара - канцеларијски материјал, обликована у више посебних истоврсних целина (партија) од 1-2
ЈН ОП ОС 51/2018 (на Порталу УЈН 28.11.2018. године)

Одлука о закључењу оквирних споразума за партије 1 и 2

28.12.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
28.12.2018. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – канцеларијски материјал

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 1

  Бр. 404-303/2018

„SAGITTARIUS“ ДОО СУБОТИЦА
Суботица
Одлука објављена на ПЈН 18.01.2019.


02
Партија 2. – тонери Конкурсна документација

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 2

  Бр. 404-303/2018

„DELFI COMMERCE“ ДОО БЕОГРАД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 18.01.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – проширење постојећих функционалности SOPHOS имејл и WEB заштите
ЈНОП 50/2018 (на Порталу УЈН 23.11.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24.12.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
24.12.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-277/2018

СМАРТ ДОО
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 24.12.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – одржавања Microsoft и PKI инфраструктуре
ЈНОП 49/2018 (на Порталу УЈН 21.11.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21.12.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
21.12.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-276/2018

E-SMART SYSTEMS д.о.о.
Београд
Одлука објављена на ПЈН 21.12.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга – одржавање апликативних програма обликована у више посебних истоврсних целина (партија) од 1-3
ЈН ОП 48/2018 (на Порталу УЈН 09.11.2018. године)

Одлука о додели уговора за партије 1, 2 и 3

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партије 1 и 3

10.12.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
10.12.2018. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АПЛИКАЦИЈЕ e-Documentus

Конкурсна документација

  Бр. 404-270/2018/П1-1

PROZONE DOO
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 12.12.2018.


02
Партија 2. – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АПЛИКАЦИЈЕ еПисарница Конкурсна документација   Бр. 404-270/2018/П2-1

СРЦ доо
Београд
Одлука објављена на ПЈН 12.12.2018.


03
Партија 3. – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АПЛИКАЦИЈЕ еКонкурси Конкурсна документација   Бр. 404-270/2018/П3-1

PROZONE DOO
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 12.12.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – услуге одржавања система за видео надзор
ЈНМВ 35/2018 (на Порталу УЈН 09.11.2018. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

20.11.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
20.11.2018.  
у 11 h
 
Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 21.11.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервисирање возила програм Volkswagen
ЈНОП 47/2018 (на Порталу УЈН 07.11.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

07.12.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
07.12.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-264/2018-1

Porsche Inter Auto S DOO
Београд

Одлука објављена на ПЈН 12.12.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова - ремонт лифтова
ЈНМВ 34/2018 (на Порталу УЈН 02.11.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13.11.2018.
до 09:30 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.11.2018.  
у 10 h
 
Бр. 404-262/2018

„ЈЕФТО“ ДОО БЕОГРАД
Београд (Земун)

Одлука објављена на ПЈН 26.11.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – еПарламент-пројектна документација
ЈНМВ 33/2018 (на Порталу УЈН 25.10.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

02.11.2018.
до 11:00 h

Јавно отварање
понуда ће бити
02.11.2018.  
у 12 h
 
Бр. 404-259/2018-1

NS КONCEPT DOO NOVI SAD
Нови Сад

Одлука објављена на ПЈН 07.11.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добaра - рачунарска опрема – скенери
ЈНОП 46/2018 (на Порталу УЈН 24.10.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

23.11.2018.
до 09:30 h

Јавно отварање
понуда ће бити
23.11.2018.  
у 10 h
 
Бр. 404-255/2018

„AS COMPUTERS & TECHNOLOGY“ ДОО НОВИ САД
Нови Сад

Одлука објављена на ПЈН 29.11.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добaра - електрична енергија са потпуним снабдевањем за период 2019.-2020.годину
ЈНОП 44/2018 (на Порталу УЈН 24.10.2018. године)
Конкурсна документација

Измене конкурсне документације бр. 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

23.11.2018.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
23.11.2018.  
у 12 h
 
Бр. 404-251/2018

Energia gas and power doo
Нови Београд

Одлука објављена на ПЈН 4.12.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуге – осигурање имовине АП Војводине и запослених у покрајинским органима за период 01.01.2019. – 31.12.2020. године
ЈНОП 43/2018 (на Порталу УЈН 24.10.2018. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

23.11.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
23.11.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-250/2018

“DDOR NOVI SAD” a.d.o.
Нови Сад

Одлука објављена на ПЈН 29.11.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова – санација и адаптација објеката у надлежности Управе – уређење мокрих чворова у згради Покрајинске владе,
ЈНОП 45/2018 (на Порталу УЈН 22.10.2018. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Измене и допуне конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр.3

Додатнe информације - појашњења бр.4

Додатнe информације - појашњења бр.5

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21.11.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
21.11.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-253/2018

Група понуђача:
1.“NPN GRADNJA“ DOO NOVI SAD
Нови Сад
2.“REKORD ERDEŠ“ DOO
Нови Сад
3.“EKONOMISTELEKTRO“ DOO
Беочин
4.“KABELNET“ DOO
Нови Сад

Одлука објављена на ПЈН 28.11.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга - израда пројекта стабилних инсталација за гашење пожара у архивама,
ЈНМВ 31/2018 (на Порталу УЈН 16.10.2018. године)

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

26.10.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
26.10.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-231/2018

ALMAKS SECURITY SYSTEMS“ ДОО БЕОГРАД
Београд

Одлука објављена на ПЈН 02.11.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка радова – на објектима у надлежности Управе – санација крова од продора атмосфералија,
ЈНОП 41/2018 (на Порталу УЈН 16.10.2018. године)

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

15.11.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
15.11.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-236/2018

Светлана Тешановић ПР
СЗТР МАРГО НОВИ САД
Нови Сад

Одлука објављена на ПЈН 16.11.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуге комуникације - директан приступ интернету,
ЈНОП 42/2018 (на Порталу УЈН 12.10.2018. године)

Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
13.11.2018. до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.11.2018.
у 11 h
Бр. 404-242/2018

„Телеком Србија“ а.д.
Београд

Одлука објављена на ПЈН 5.12.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга - одржавања сториџ система и пратеће инфраструкутре,
ЈНОП 39/2018 (на Порталу УЈН 10.10.2018. године)

Конкурсна документација

Измене конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
13.11.2018. до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.11.2018.
у 12 h
Бр. 404-228/2018

Braineering It Solutions doo
Београд

Одлука објављена на ПЈН 15.11.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка добара – бежична рачунарска мрежа,
ЈНОП 40/2018 (на Порталу УЈН 03.10.2018. године)

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

02.11.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
02.11.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-230/2018-1

Група понуђача:
DOO AT ADVANCED TECHNOLOGIES
Петроварадин
и МДС ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ
Београд

Одлука објављена на ПЈН 06.11.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка радова – набавка и уградња противпожарних врата,
ЈНМВ 30/2018 (на Порталу УЈН 02.10.2018. године)

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора о јавној набавци

10.10.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
10.10.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-227/2018-1

МИРАДО ДОО
Железник

Одлука објављена на ПЈН 11.10.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка радова – ремонт лифтова
ЈНМВ 28/2018 (на Порталу УЈН 25.09.2018. године)

Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Рок за подношење понуда је продужен до
08.10.2018. до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
08.10.2018.
у 11 h
Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 11.10.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуге комуникације – кабловска и интернет
ЈНОП 38/2018 (на Порталу УЈН 24.09.2018. године)

Конкурсна документација

Измене конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24.10.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
24.10.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-226/2018

SBB DOO
Београд

Одлука објављена на ПЈН 26.10.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка добара - централна рчаунарска опрема – сториџ систем
ЈНОП 37/2018 (на Порталу УЈН 19.09.2018. године)

Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Измене конкурсне документације бр. 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
22.10.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
22.10.2018.
у 11 h
Бр. 404-223/2018-1

BRAINEERING IT SOLUTIONS DOO
Београд

Одлука објављена на ПЈН 23.10.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка добара - материјал и инвентар за одржавање хигијене
ЈНОП ОС 36/2018 (на Порталу УЈН 14.09.2018. године)

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

15.10.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
15.10.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-212/2018-1

„SAGITTARIUS“ ДОО СУБОТИЦА
Суботица

Одлука објављена на ПЈН 16.10.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга – одржавања рачунарске опреме, обликована по партијама од 1 до 3
ЈН ОП 35/2018 (на Порталу УЈН 05.09.2018. године)

Одлука о додели уговора за партије 1, 2 и 3

Обавештење о закљученом уговору за партије 1 и 3

05.10.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
05.10.2018. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – ОДРЖАВАЊЕ ПЕРСОНАЛНИХ РАЧУНАРА

Конкурсна документација

  Бр. 404-208/2018-П1/1

AT ADVANCED TEHNOLOGIES DOO
Петроварадин
Одлука објављена на ПЈН 16.10.2018.


02
Партија 2. – ОДРЖАВАЊЕ ПРЕНОСИВИХ РАЧУНАРА Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

  Бр. 404-208/2018-П2/1

JAPI COM DOO NOVI SAD
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 16.10.2018.


03
Партија 3. – ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА Конкурсна документација   Бр. 404-208/2018-П3/1

LIVE COMPANY SERVIS DOO
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 16.10.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка добара - набавка портирница
ЈН МВ 29/2018 (на Порталу УЈН 23.08.2018. године)

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

31.08.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
31.08.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-209/2018

ARGUS INŽENJERING DOO NOVI SAD
Нови Сад

Одлука објављена на ПЈН 31.08.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка добара - храна, пиће и остали материјал за угоститељство
ЈН ОП ОС 34/2018 (на Порталу УЈН 20.08.2018. године)

Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр. 1

Измене конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр. 2

Додатнe информације - појашњења бр. 3

Измене конкурсне документације бр. 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 1

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 4

Рок за подношење понуда је продужен до
20.09.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
20.09.2018.
у 11 h
Бр. 404-204/2018

UNIVEREXPORT DOO NOVI SAD
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 01.10.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга – продужење лиценце софтвера за брз бекап и опоравак виртуелних машина - Veeam backup & Replication
ЈН ОП 28/2018 (на Порталу УЈН 20.08.2018. године)

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

19.09.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
19.09.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-192/2018

„BRAINEERING IT SOLUTIONS” ДОО БЕОГРАД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 26.09.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга – одржавање серверске опреме
ЈН ОП 26/2018 (на Порталу УЈН 13.08.2018. године)

Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

12.09.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
12.09.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-186/2018

„ИНФОРМАТИКА“ АД БЕОГРАД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 05.10.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка добара – ситан инвентар за угоститељство
ЈН МВ 27/2018 (на Порталу УЈН 10.08.2018. године)

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

27.08.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
27.08.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-200/2018-1

ДОО НЕРА ПРОМЕТ
Бачки Јарак

Одлука објављена на ПЈН 29.08.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга – продужење лиценце софтвера за виртуелизацију Vmware vSphere и продужење лиценце софтвера за проверу сигурности Web сајтова Acunetix Web Vulnerability Scanner, обликовану у више партија од 1 до 2
ЈН ОП 33/2018 (на Порталу УЈН 08.08.2018. године)

Одлука о додели уговора за партије 1 и 2

Обавештење о закљученом уговору

10.09.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
10.09.2018. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – Продужење лиценце софтвера за виртуелизацију Vmware vSphere

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.1

  Бр. 404-197/2018

„BRAINEERING IT SOLUTIONS“ ДОО
Београд

Одлука објављена на ПЈН 14.09.2018.


02
Партија 2. – Продужење лиценце софтвера за проверу сигурности Web сајтова Acunetix Web Vulnerability Scanner Конкурсна документација   Бр. 404-197/2018

„СМАРТ“ ДОО
Нови Сад

Одлука објављена на ПЈН 14.09.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга – продужење лиценце софтвера за АSA FIREPOWER
ЈН ОП 30/2018 (на Порталу УЈН 06.08.2018. године)

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

05.09.2018.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
05.09.2018.  
у 12 h
 
Бр. 404-194/2018-1

МДС информатички инжењеринг
Београд

Одлука објављена на ПЈН 10.09.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга – редундантни приступ интернету
ЈН ОП 29/2018 (на Порталу УЈН 06.08.2018. године)

Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене и допуне конкурсне документације бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

05.09.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
05.09.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-193/2018

Друштво за телекомуникације ORION TELEKOM доо, Београд-Земун и ORION TELEKOM TIM доо, Београд-Земун

Одлука објављена на ПЈН 07.09.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга – продужење лиценце софтвера за хостовање Web сајтова - cPanel
ЈН ОП 31/2018 (на Порталу УЈН 06.08.2018. године)

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

05.09.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
05.09.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-195/2018-1

АГЕНЦИЈА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗРАДУ КОМПЈУТЕРСКИХ ПРОГРАМА FALCON – TECH
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 07.09.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка добара – рачунарска опрема, обликовану у више партија од 1 до 7
ЈН ОП 32/2018 (на Порталу УЈН 03.08.2018. године)

Одлука о додели уговора за партије 1, 2, 3, 4, 5 и 6

Обавештење о закљученом уговору за партије 1, 2, 3, 4, 5 и 6

03.09.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
03.09.2018. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – Персонални рачунари

Конкурсна документација

 

02
Партија 2. – Преносиви рачунари Конкурсна документација  

03
Партија 3. – Резервни делови за рачунарску опрему Конкурсна документација  

04
Партија 4. – Рачунарска опрема-делови за додатно уграђивање Конкурсна документација  

05
Партија 5. – Штампачи Конкурсна документација  

06
Партија 6. – Мултифункционални уређаји Конкурсна документација  

07
Партија 7. – Скенери Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка за партију 7

Обавештење о обустави поступка за партију 7

  Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 18.09.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга – технички преглед возила
ЈН ОП 27/2018 (на Порталу УЈН 03.08.2018. године)

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

03.09.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
03.09.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-95/2018-1

АУТО-МОТО ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР ДОО
Зрењанин

Одлука објављена на ПЈН 04.09.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга - израда пројекта стабилне инсталације за гашење пожара у сервер собама
ЈН МВ 25/2018 (на Порталу УЈН 17.07.2018. године)

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.07.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.07.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-160/2018

„TVI“ ДОО
Београд

Одлука објављена на ПЈН 27.07.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга - одржавање рачунарске мреже
ЈН МВ 26/2018 (на Порталу УЈН 16.07.2018. године)

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24.07.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
24.07.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-175/2018

група понуђача:
1. „МДС ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО
Београд
2. „AT ADVANCED TECHNOLOGIES” ДОО
Петроварадин

Одлука објављена на ПЈН 26.07.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка радова - на уградњи теретног лифта за несметано кретање особа са инвалидитетом у згради Скупштине АП Војводине
ЈН ОП 24/2018 (на Порталу УЈН 06.07.2018. године)

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора о јавној набавци број 1

Одлука о измени уговора о јавној набавци број 2

06.08.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
06.08.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-176/2018


Група понуђача:
1. SB ENGINEERING&CONSTRUCTION d.o.o.
Београд
2.ELEKTRA GTI d.o.o.
Београд

Одлука објављена на ПЈН 15.08.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга - услуга фиксне телефоније
ЈН ОП 23/2018 (на Порталу УЈН 05.07.2018. године)

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

06.08.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
06.08.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-173/2018

TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD
Београд

Одлука објављена на ПЈН 07.08.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка добара – проширење backup инфраструктуре
ЈН ОП 21/2018 (на Порталу УЈН 03.07.2018. године)

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

02.08.2018.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
02.08.2018.  
у 12 h
 
Бр. 404-171/2018

„COMING-COMPUTER ENGINEERING” ДОО БЕОГРАД
Београд

Одлука објављена на ПЈН 07.08.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга - одржавање VMWARE VIRTUAL INFRASTRUCTURE ENTERPRISE окружења
ЈН ОП 20/2018 (на Порталу УЈН 03.07.2018. године)

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

02.08.2018.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
02.08.2018.  
у 13 h
 
Бр. 404-169/2018

BRAINEERING IT SOLUTIONS d.o.o.
Београд-Раковица
Одлука објављена на ПЈН 06.08.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка радова - санација мокрих чворова у објектима у надлежности Управе
ЈН ОП 22/2018 (на Порталу УЈН 03.07.2018. године)

Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора о јавној набавци број 1

Одлука о измени уговора о јавној набавци број 2

02.08.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
02.08.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-172/2018


Група понуђача:
1.SB ENGINEERING&CONSTRUCTION d.o.o.
Београд
2.MARINKO d.o.o.
Свилајнац
3.ELEKTRA GTI d.o.o.
Нови Београд
4.TERMOBIRO d.o.o.
Београд

Одлука објављена на ПЈН 08.08.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга - сервис ватрогасних апарата, хидраната и апарата за дојаву од пожара
ЈН МВ 23/2018 (на Порталу УЈН 27.06.2018. године)

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

05.07.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
05.07.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-157/2018-2

ВУЛКАН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 10.07.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка добара – опрема за угоститељство
ЈН МВ 24/2018 (на Порталу УЈН 21.06.2018. године)

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

29.06.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
29.06.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-158/2015

„Frigotherm“ doo
Београд
Одлука објављена на ПЈН дана 02.07.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга – услуге виртуeлизације телефонске централе
ЈН ОП 18/2018 (на Порталу УЈН 13.06.2018. године)

Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13.07.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.07.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-149/2018

MDS INFORMATICKI INZENJERING DOO BEOGRAD
Нови Београд
Одлука објављена на ПЈН 16.07.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга – услуге мобилне телефоније
ЈН ОП 19/2018 (на Порталу УЈН 05.06.2018. године)

Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене конкурсне документације бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

05.07.2018.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
05.07.2018.  
у 12 h
 
Бр. 404-151/2018

„VIP MOBILE“ ДОО БЕОГРАД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 09.07.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга – миграције web сајтова
ЈН МВ 22/2018 (на Порталу УЈН 05.06.2018. године)

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13.06.2018.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.06.2018. 
у 12 h
 
Бр. 404-148/2018-1

АГЕНЦИЈA ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗРАДУ КОМПЈУТЕРСКИХ ПРОИЗВОДА „FALCON-TECH“
НОВИ САД
Одлука објављена на ПЈН 15.06.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга – одржавање UPS уређаја
ЈН ОП 17/2018 (на Порталу УЈН 31.05.2018. године)

Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Додатнe информације - појашњења бр.3

Измене и допуне конкурсне документације бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
06.07.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
06.07.2018.
у 11 h
Бр. 404-147/2018

ЕНЕЛ ПС доо
Београд
Одлука објављена на ПЈН 10.07.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга – поправка, хобловање и лакирање паркета
ЈН МВ 21/2018 (на Порталу УЈН 25.05.2018. године)

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

04.06.2018.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
04.06.2018. 
у 12 h
 
Бр. 404-144/2018-1

SB ENGINEERING & CONSTRUCTION DOO
Београд
Одлука објављена на ПЈН 05.06.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка добара – опрема за угоститељство и угоститељски ситан инвентар, обликовану у више партија од 1 до 2
ЈН МВ 19/2018 (на Порталу УЈН 23.05.2018. године)
01.06.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
01.06.2018. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – Опрема за угоститељство

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка за партију 1

Обавештење о обустави поступка за партију 1

  Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 05.06.2018.


02
Партија 2. – Ситан угоститељски инвентар Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

  Бр. 404-139/2018

„Sit systems“ doo
Београд
Одлука објављена на ПЈН 04.06.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - продужење лиценце за IP телефонску централу
ЈН ОП 16/2018 (на Порталу УЈН 21.05.2018. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

20.06.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
20.06.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-140/2018

„МДС ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО БЕОГРАД
Нови Београд
Одлука објављена на ПЈН 26.06.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова – молерско - фарбарски радови
ЈН МВ 20/2018 (на Порталу УЈН 17.05.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

28.05.2018.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
28.05.2018. 
у 13 h
 
Бр. 404-143/2018

JADRAN DOO BEOGRAD
Београд
Одлука објављена на ПЈН 01.06.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервисирање возила програм Tојота, Mазда и Субару
ЈН ОП 14/2018 (на Порталу УЈН 16.05.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

15.06.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
15.06.2018. 
у 11 h
 
Бр. 404-135/2018

„TAGO CAR“ ДОО
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 20.06.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга – сервисирање возила програм ФИАТ, ЗАСТАВА И ШКОДА, обликовану у више партија од 1 до 2
ЈН ОП 15/2018 (на Порталу УЈН 15.05.2018. године)

Одлука о додели уговора за партије 1 и 2

14.06.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
14.06.2018. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – Сервисирање возила програм ШКОДА

Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене и допуне конкурсне документације бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Рок за подношење понуда је продужен до
15.06.2018.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
15.06.2018.
у 13 h
Бр. 404-136/2018

„АЦ ИНТЕРСРЕМ“ ДОО
Ветерник
Одлука објављена на ПЈН 20.06.2018.


02
Партија 2. – Сервисирање возила програм ФИАТ и ЗАСТАВА Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

  Бр. 404-136/2018

„СТОЈАНОВ“ ДОО
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 20.06.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - сателитског надзора возила
ЈН МВ 18/2018 (на Порталу УЈН 15.05.2018. године)
Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Измене и допуне конкурсне документације бр.2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.2

Додатнe информације - појашњења бр.3

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - нова

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
29.05.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
29.05.2018.
у 11 h
Бр. 404-137/2018 - нова

Група понуђача:
1.RB GENERAL EKONOMIK DOO
Београд
2.VIDEOMONT DOO
Београд

Одлука објављена на ПЈН 09.10.2018.Бр. 404-137/2018

Група понуђача:
1.RB GENERAL EKONOMIK DOO
Београд
2.VIDEOMONT DOO
Београд

Одлука објављена на ПЈН 04.06.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - комуникациона активна мрежна опрема-редунданти свич
ЈН ОП 13/2018 (на Порталу УЈН 04.05.2018. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

04.06.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
04.06.2018. 
у 11 h
 
Бр. 404-128/2018-1


Група понуђача:
1.MDS informatički inženjering
Нови Београд
2.AT Advanced Tehnologies doo
Петроварадин

Одлука објављена на ПЈН 07.06.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка добара – опрема и ситан инвентар за одржавање система за електронско гласање, обликовану у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 2
ЈН ОП 12/2018 (на Порталу УЈН 04.05.2018. године)

Одлука о додели уговора за партије 1 и 2

Обавештење о закљученом уговору за партије 1 и 2

05.06.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
05.06.2018. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – Опрема за одржавање система за електронско гласање

Конкурсна документација

  Бр. 404-126/2018

„ЈЕДНА МАЛА ФИРМА“ ДОО
Београд
Одлука објављена на ПЈН 07.06.2018.


02
Партија 2. – Ситан инвентар за одржавање система за електронско гласање Конкурсна документација   Бр. 404-126/2018

„ЈЕДНА МАЛА ФИРМА“ ДОО
Београд
Одлука објављена на ПЈН 07.06.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - продужење лиценце антивирусног софтвера Sophos
ЈН ОП 10/2018 (на Порталу УЈН 25.04.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.05.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.05.2018. 
у 11 h
 
Бр. 404-117/2018

„СМАРТ“ ДОО НОВИ САД
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 31.05.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - канцеларијски ситан инвентар
ЈН ОП 11/2018 (на Порталу УЈН 25.04.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

28.05.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
28.05.2018. 
у 11 h
 
Бр. 404-118/2018

BIGZ OFFICE GROUP DOO
Београд
Одлука објављена на ПЈН 31.05.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - графичке дораде
ЈН МВ 17/2018 (на Порталу УЈН 17.04.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.04.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.04.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-125/2018-2

ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕПОХА
Пожега
Одлука објављена на ПЈН 27.04.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара-полице за архиву и магацине
ЈН МВ 12/2018 (на Порталу УЈН 13.04.2018. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

23.04.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
23.04.2018. 
у 11 h
 
Бр. 404-106/2018

СЗТР МЕГАЛ БОСАНЧИЋ БОГДАН ПРЕДУЗЕТНИК
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 03.05.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – клима уређаја
ЈН МВ 11/2018 (на Порталу УЈН 13.04.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24.04.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
24.04.2018. 
у 11 h
 
Бр. 404-102/2018-2

Steelsoft doo
Београд
Одлука објављена на ПЈН 26.04.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - погонско гориво
ЈН ОП 8/2018 (на Порталу УЈН 12.04.2018. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

14.05.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
14.05.2018. 
у 11 h
 
Бр. 404-107/2018

НИС а.д.
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 16.05.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – набавка делова и потрошног материјала за возила, обликовану у више партија од 1 до 2
ЈН МВ 14/2018 (на Порталу УЈН 10.04.2018. године)
Конкурсна документација 18.04.2018.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
18.04.2018. 
у 12 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – Набавка резервних делова за возила

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о обустави поступка за партију 1

Обавештење о обустави поступка за партију 1

Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 23.04.2018.

02 Партија 2. - Набавка потрошног материјала за возила

Одлука о додели уговора за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

  Бр. 404-112/208-П2-3

ГАЗЕЛАКОМЕРЦ ДОО
Београд
Одлука објављена на ПЈН 23.04.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – ИД картице
ЈН МВ 13/2018 (на Порталу УЈН 10.04.2018. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

18.04.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
18.04.2018. 
у 11 h
 
Бр. 404-111/2018-2

Pro Elite Card d.o.o.
Београд
Одлука објављена на ПЈН 25.04.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - рестаурација мобилијара и ентеријера у кабинетима Скупштине АП Војводине и Покрајинске владе
ЈН МВ 16/2018 (на Порталу УЈН 05.04.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13.04.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.04.2018. 
у 11 h
 
Бр. 404-119/2018

ЗР „ШТЕП ДЕКОР“ БЕОГРАД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 24.04.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - израда техничке документације функционалног радио система у VHF опсегу
ЈН МВ 8/2018 (на Порталу УЈН 29.03.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

10.04.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
10.04.2018. 
у 11 h
 
Бр. 404-97/2018

ASTEL PROJEKT DOO
Београд
Одлука објављена на ПЈН 12.04.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - сервис скенера и метал детектор капије са отклањањем кварова и заменом делова
ЈН МВ 10/2018 (на Порталу УЈН 26.03.2018. године)
Конкурсна документација

Измене конкурсне документације бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
05.04.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
05.04.2018.
у 11 h
Бр. 404-99/2018-1

JUGOSCAN DOO BEOGRAD
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 13.04.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервис фотокопир апарата
ЈН МВ 9/2018 (на Порталу УЈН 19.03.2018. године)
Конкурсна документација

Измене конкурсне документације бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
02.04.2018.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
02.04.2018.
у 12 h
Бр. 404-98/2018

„COPY TIME“ КАЋ
Каћ
Одлука објављена на ПЈН 10.04.2018.

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Јавна набавка услугa - набавка нерезервисаних поштанских услуга
ЈНППБОПЗПП 1/2018 (на Порталу УЈН 12.03.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21.03.2018.
до 10:00 h

Јавно отварање
понуда ће бити
21.03.2018. 
у 11:00 h
 
Бр. 404-82/2018

ЈП „ПОШТА СРБИЈЕ“
Београд
Одлука објављена на ПЈН 21.03.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – одржавање лифтова – редовно и текуће,
ЈН МВ 7/2018 (на Порталу УЈН 06.03.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

14.03.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
14.03.2018. 
у 11 h
 
Бр. 404-96/2018–1

ЈЕФТО ДОО БЕОГРАД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 28.03.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - набавка сервера, обликована у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 2
ЈН ОП 6/2018 (на Порталу УЈН 02.03.2018. године)

Додатнe информације - појашњења бр.1 за партије 1 и 2

Одлука о додели уговора за партије 1 и 2

02.04.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
02.04.2018.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – СЕРВЕРИ ЗА ВИРТУАЛИЗАЦИЈУ IP ТЕЛЕФОНСКЕ ЦЕНТРАЛЕ Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Бр. 404-84/2018/П1-1

MDS informatički inženjering doo
Нови Београд
Одлука објављена на ПЈН 23.04.2018.

02 Партија 2. - СЕРВЕРИ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

  Бр. 404-84/2018/П2-1

AT ADVANCED TECHOLOGIES doo
Петроварадин
Одлука објављена на ПЈН 23.04.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервис клима уређаја у објектима у надлежности Управе
ЈН MV 6/2018 (на Порталу УЈН 02.03.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

12.03.2018.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
12.03.2018. 
у 12 h
 
Бр. 404-81/2018-1

ЕЛЕКТРО ИНДУСТРИЈСКА СЕРВИСНА МРЕЖА АД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 14.03.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - одржавање ИП телефонске централе
ЈН MV 4/2018 (на Порталу УЈН 28.02.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

08.03.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
08.03.2018. 
у 11 h
 
Бр. 404-70/2018-1

МДС информатички инжењеринг доо
Београд-Нови Београд
Одлука објављена на ПЈН 13.03.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – графичке дораде и услуге осветљавања офсет плоча, обликована у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 2
ЈН МВ 5/2018 (на Порталу УЈН 28.02.2018. године)
09.03.2018.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
09.03.2018.
у 12 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – УСЛУГЕ ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка за партију 1

Обавештење о обустави поступка

Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 13.03.2018.

02 Партија 2. - УСЛУГЕ ОСВЕТЉАВАЊА ОФСЕТ ПЛОЧА Конкурсна документација

Одлука о додели уговора за партију 2

Обавештење о закљученом уговору

  Бр. 404-80/2018-П2-1

ФУТУРА ДОО НОВИ САД
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 13.03.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - сервис, преглед и чишћење климатизације велике сале и сале Покрајинске владе
ЈН МВ 3/2018 (на Порталу УЈН 23.02.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

06.03.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
06.03.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-69/2018

„ТОП-ТЕХ“ ПР Ненад Матић
Топола
Одлука објављена на ПЈН 09.03.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуге - одржавања система за електронско гласање
ЈН ОП 7/2018 (на Порталу УЈН 23.02.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

26.03.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
26.03.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-71/2018

JEDNA MALA FIRMA DOO
Београд
Одлука објављена на ПЈН 28.03.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуге одржавања апликативног програма - одржавање информционог система материјално-финансијског пословања
ЈН ОП 5/2018 (на Порталу УЈН 20.02.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

23.03.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
23.03.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-64/2018

M&I Systems Co DOO
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 28.03.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервисирање возила програм опел, тојота, мазда и субару, обликовану у више партија од 1 до 2
ЈН ОП ОС 3/2018 (на Порталу УЈН 13.02.2018. године)
15.03.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
15.03.2018.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – сервисирање возила програм опел Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирог споразума

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о издатим наруџбеницама - II квартал 2018.- партија 1.

Обавештење о издатим наруџбеницама - III квартал 2018.- партија 1.

Обавештење о издатим наруџбеницама - IV квартал 2018.- партија 1.

Бр. 404-54/2018

„BEL CAR” ДОО НОВИ САД
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 19.03.2018.

02 Партија 2. - сервисирање возила програм Тојота, Мазда и Субару Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка за партију 2

  Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 19.03.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – ауто гуме
ЈН ОП ОС 4/2018 (на Порталу УЈН 08.02.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о издатим наруџбеницама - I квартал 2018.

Обавештење о издатим наруџбеницама - IV квартал 2018.

12.03.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
12.03.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-61/2018

„ТОП СТОП АУТО“ ДОО
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 15.03.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – услуге техничког прегледа возила и вулканизерске услуге, обликовану у више партија од 1 до 2
ЈН ОП 2/2018 (на Порталу УЈН 07.02.2018. године)
09.03.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
09.03.2018.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – услуге техничког прегледа возила Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка за партију 1

Обавештење о обустави поступка за партију 1

Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 15.03.2018.

02 Партија 2. - вулканизерске услуге Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр. 1

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

  Бр. 404-53/2018-П2-1

АУТО ЦЕНТАР ШТРБАЦ ДОО
Ветерник
Одлука објављена на ПЈН 15.03.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – текстилне подне облоге, обликовану у више партија од 1 до 2
ЈН МВ 2/2018 (на Порталу УЈН 05.02.2018. године)

Одлука о додели уговора за партије 1 и 2

Обавештење о закљученом уговору за партије 1 и 2

19.02.2018.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
19.02.2018.
у 12 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – теписи Конкурсна документација Бр. 404-57/2018-П1/1

АТЕЉЕ АНТРЕ ДОО
Стара Пазова
Одлука објављена на ПЈН 22.02.2018.

02 Партија 2. - тепих стазе Конкурсна документација   Бр. 404-57/2018-П2/1

АТЕЉЕ АНТРЕ ДОО
Стара Пазова
Одлука објављена на ПЈН 22.02.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – набавка намештаја, обликовану у више партија од 1 до 2
ЈН МВ 1/2018 (на Порталу УЈН 05.02.2018. године)
19.02.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
19.02.2018.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – канцеларијски намештај Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Измене конкурсне документације бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатнe информације - појашњења бр.3

Одлука о додели уговора за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Рок за подношење понуда за партију 1 је продужен до
21.02.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
21.02.2018.
у 11 h
Бр. је 404-55/2018/П1

Ктитор доо
Београд-Земун
Одлука објављена на ПЈН 28.02.2018.

02 Партија 2. - кoнференцијски намештај Конкурсна документација

Одлука о додели уговора за партију 2

Обавештење о закљученом уговору

  Бр. 404-55/2018-П2

Linea Milanović doo
Београд (Раковица)
Одлука објављена на ПЈН 22.02.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – набавка аутомобила, обликовану у више партија од 1 до 4
ЈН ОП 1/2018 (на Порталу УЈН 01.02.2018. године)

Одлука о додели уговора за партије 1, 2, 3 и 4

Обавештење о закљученом уговору за партије 2 и 3

Обавештење о закљученом уговору за партије 1 и 4

05.03.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
05.03.2018.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – набавка возила више средње класе Конкурсна документација

Измене конкурсне документације бр.1

Бр. 404-51/2018-1/1

Porsche SCG DOO
Београд
Одлука објављена на ПЈН 07.03.2018.

02 Партија 2. - набавка возила средње класе Конкурсна документација   Бр. 404-51/2018-2/1

DOO AC INTERSREM
Ветерник
Одлука објављена на ПЈН 07.03.2018.

03 Партија 3. - набавка возила ниже средње класе Конкурсна документација   Бр. 404-51/2018-3/1

DOO AC INTERSREM
Ветерник
Одлука објављена на ПЈН 07.03.2018.

04 Партија 4. - набавка путничких комбија Конкурсна документација   Бр. 404-51/2018-4/1

"STOJANOV" DOO
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 07.03.2018.