РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Зграда Покрајинске владе

ЈАВНЕ НАБАВКЕ - АРХИВА 2018

Управа за заједничке послове покрајинских органа

ПОВРАТАК - УПРАВА

НАБАВКЕ - ТЕКУЋА ГОДИНА


У случају да имате потешкоћа у преузимању документације, контактирајте нас на e-mail адресу nabavke@vojvodina.gov.rs

Одлуке о додели уговора о јавним набавкама 2018.
 
Назив јавне набавке Документација Рок за
подношење
понуда
Одлука о
додели
уговора
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - услуге смештаја на службеном путу у иностранство
ЈНМВ 41/2018 (на Порталу УЈН 21.12.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

31.12.2018.
до 9h

Јавно отварање
понуда ће бити
31.12.2018.
у 9:30 h
 
Бр. 404-345/2018-2

BIG BLUE GROUP ДОО БЕОГРАД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 8.1.2019.

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Јавна набавка добара - стручна литература за 2019. годину – годишња претплата за 2019. годину, обликовану у више партија од 1 до 5
ЈНППБОПЗПП 2/2018 (на Порталу УЈН 13.12.2018. године)
Одлука о додели уговора за партије 1-5

Обавештење о закљученим уговорима за партије 1, 3 и 4

Обавештење о закљученим уговорима за партије 2 и 5

21.12.2018.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
21.12.2018.
у 12 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – ЧАСОПИС: РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА Конкурсна документација Бр. 404-333/2018-П1/1

РАЧУНОВОДСТВО ДОО БЕОГРАД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 24.12.2018.

02 Партија 2. ЧАСОПИС: ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК Конкурсна документација   Бр. 404-333/2018-П2/1

ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ДОО БЕОГРАД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 21.12.2018.

03 Партија 3. ПАКЕТ ПРОПИСА У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ ИНГ ПРО - ПРОПИСИ НЕТ Конкурсна документација   Бр. 404-333/2018-П3/1

ИНГ-ПРО ДОО БЕОГРАД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 24.12.2018.
-->

04 Партија 4. ПАКЕТ ПРОПИСА У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ PARAGRAF LEX + ЧАСОПИСИ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ – БУЏЕТСКИ ИНСТРУКТОР И ПРАВНИ ИНСТРУКТОР Конкурсна документација   Бр. 404-333/2018-П4/1

PARAGRAF LEX DOO NOVI SAD
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 24.12.2018.
-->

05 Партија 5. часописи: БУЏЕТ, РЕВИЗОР, ПРАВНИК И ДИРЕКТОР; ИПЦ ФИНАНСИЈЕ НЕТ; КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ; ПРИМЕНА КОНТНОГ ПЛАНА ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ; БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ЕВИДЕНТИРАЊЕ ИМОВИНЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ПРУРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Конкурсна документација

Измене конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за партију 5

Рок за подношење понуда за партију 5 је продужен до
24.12.2018. до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
24.12.2018.
у 12 h
Бр. 404-333/2018-П5/1

ИПЦ ИНФОРМАТИВНИ ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ДОО БЕОГРАД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 24.12.2017.
-->

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – ревизија пројектно-техничке документације за потребе реконструкције стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе
ЈНМВ 37/2018 (на Порталу УЈН 7.12.2018. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Измене конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
18.12.2018. до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
18.12.2018.
у 11 h
Бр. 404-289/2018

Група понуђача:
1.„НЕО ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО ВЕТЕРНИК
Ветерник
2.„ЕЛСИНГ ГРОУП“ ДОО НОВИ САД
Нови Сад

Одлука објављена на ПЈН 28.12.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – набавка репетитора дигитално-аналогног сигнала за радио везе као и ручне радио станице
ЈНМВ 39/2018 (на Порталу УЈН 7.12.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

17.12.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
17.12.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-321/2018

ЕЛМЕД ДОО Нови Сад
Руменачка 114
Нови Сад

Одлука објављена на ПЈН 19.12.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – набавка, уградња и пуштање у рад стабилног система за гашење пожара
ЈНМВ 36/2018 (на Порталу УЈН 6.12.2018. године)
Конкурсна документација

Измене конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора

Рок за подношење понуда је продужен до
17.12.2018. до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
17.12.2018.
у 12 h
Бр. 404-288/2018-1

TVI DOO BEOGRAD (Čukarica)
Стојана Матића 44/2
11136 Београд (Чукарица)

Одлука објављена на ПЈН 19.12.2018.

Одлука о измени уговора објављена на ПЈН 08.04.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - стручни надзор над уградњом и пуштањем у рад стабилног система за гашење пожара
ЈНМВ 38/2018 (на Порталу УЈН 6.12.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

14.12.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
14.12.2018.  
у 11 h
 
Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 18.12.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – одржавање система за видео надзор
ЈНМВ 40/2018 (на Порталу УЈН 4.12.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13.12.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.12.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-330/2018

Група понуђача:
1.„Информатика“ ад
Београд
2.„BCS PROFESIONAL“ DOO
Нови Београд

Одлука објављена на ПЈН 17.12.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка добара - канцеларијски материјал, обликована у више посебних истоврсних целина (партија) од 1-2
ЈН ОП ОС 51/2018 (на Порталу УЈН 28.11.2018. године)

Одлука о закључењу оквирних споразума за партије 1 и 2

Обавештење о издатим наруџбеницама III квартал 2019. за партије 1 и 2

Обавештење о издатим наруџбеницама IV квартал 2019. за партије 1 и 2

Обавештење о издатим наруџбеницама I квартал 2020. за партије 1 и 2

Обавештење о издатим наруџбеницама II квартал 2020. за партије 1 и 2

Обавештење о издатим наруџбеницама III квартал 2020. за партије 1 и 2

Обавештење о издатим наруџбеницама IV квартал 2020. за партије 1 и 2

Обавештење о издатим наруџбеницама I квартал 2021. за партије 1 и 2

28.12.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
28.12.2018. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – канцеларијски материјал

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 1

  Бр. 404-303/2018

„SAGITTARIUS“ ДОО СУБОТИЦА
Суботица
Одлука објављена на ПЈН 18.01.2019.

02 Партија 2. – тонери Конкурсна документација

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 2

Обавештење о издатим наруџбеницама I квартал 2019.

Обавештење о издатим наруџбеницама II квартал 2019.

  Бр. 404-303/2018

„DELFI COMMERCE“ ДОО БЕОГРАД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 18.01.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – проширење постојећих функционалности SOPHOS имејл и WEB заштите
ЈНОП 50/2018 (на Порталу УЈН 23.11.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24.12.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
24.12.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-277/2018

СМАРТ ДОО
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 24.12.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – одржавања Microsoft и PKI инфраструктуре
ЈНОП 49/2018 (на Порталу УЈН 21.11.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21.12.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
21.12.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-276/2018

E-SMART SYSTEMS д.о.о.
Београд
Одлука објављена на ПЈН 21.12.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга – одржавање апликативних програма обликована у више посебних истоврсних целина (партија) од 1-3
ЈН ОП 48/2018 (на Порталу УЈН 09.11.2018. године)

Одлука о додели уговора за партије 1, 2 и 3

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партије 1 и 3

10.12.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
10.12.2018. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АПЛИКАЦИЈЕ e-Documentus

Конкурсна документација

  Бр. 404-270/2018/П1-1

PROZONE DOO
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 12.12.2018.


02
Партија 2. – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АПЛИКАЦИЈЕ еПисарница Конкурсна документација   Бр. 404-270/2018/П2-1

СРЦ доо
Београд
Одлука објављена на ПЈН 12.12.2018.


03
Партија 3. – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АПЛИКАЦИЈЕ еКонкурси Конкурсна документација   Бр. 404-270/2018/П3-1

PROZONE DOO
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 12.12.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – услуге одржавања система за видео надзор
ЈНМВ 35/2018 (на Порталу УЈН 09.11.2018. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

20.11.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
20.11.2018.  
у 11 h
 
Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 21.11.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервисирање возила програм Volkswagen
ЈНОП 47/2018 (на Порталу УЈН 07.11.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

07.12.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
07.12.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-264/2018-1

Porsche Inter Auto S DOO
Београд

Одлука објављена на ПЈН 12.12.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова - ремонт лифтова
ЈНМВ 34/2018 (на Порталу УЈН 02.11.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13.11.2018.
до 09:30 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.11.2018.  
у 10 h
 
Бр. 404-262/2018

„ЈЕФТО“ ДОО БЕОГРАД
Београд (Земун)

Одлука објављена на ПЈН 26.11.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – еПарламент-пројектна документација
ЈНМВ 33/2018 (на Порталу УЈН 25.10.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

02.11.2018.
до 11:00 h

Јавно отварање
понуда ће бити
02.11.2018.  
у 12 h
 
Бр. 404-259/2018-1

NS КONCEPT DOO NOVI SAD
Нови Сад

Одлука објављена на ПЈН 07.11.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добaра - рачунарска опрема – скенери
ЈНОП 46/2018 (на Порталу УЈН 24.10.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

23.11.2018.
до 09:30 h

Јавно отварање
понуда ће бити
23.11.2018.  
у 10 h
 
Бр. 404-255/2018

„AS COMPUTERS & TECHNOLOGY“ ДОО НОВИ САД
Нови Сад

Одлука објављена на ПЈН 29.11.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добaра - електрична енергија са потпуним снабдевањем за период 2019.-2020.годину
ЈНОП 44/2018 (на Порталу УЈН 24.10.2018. године)
Конкурсна документација

Измене конкурсне документације бр. 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Нова одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

23.11.2018.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
23.11.2018.  
у 12 h
 
Бр. 404-251/2018

ЈП ЕПС Београд-огранак ЕПС снабдевање
Београд

Одлука објављена на ПЈН 01.03.2019.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуге – осигурање имовине АП Војводине и запослених у покрајинским органима за период 01.01.2019. – 31.12.2020. године
ЈНОП 43/2018 (на Порталу УЈН 24.10.2018. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора

Одлука о измени уговора 2

23.11.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
23.11.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-250/2018

“DDOR NOVI SAD” a.d.o.
Нови Сад

Одлука објављена на ПЈН 29.11.2018.

Одлука о измени уговора објављена на ПЈН 24.04.2019.

Одлука о измени уговора објављена на ПЈН 03.01.2020.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова – санација и адаптација објеката у надлежности Управе – уређење мокрих чворова у згради Покрајинске владе,
ЈНОП 45/2018 (на Порталу УЈН 22.10.2018. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Измене и допуне конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр.3

Додатнe информације - појашњења бр.4

Додатнe информације - појашњења бр.5

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора

21.11.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
21.11.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-253/2018

Група понуђача:
1.“NPN GRADNJA“ DOO NOVI SAD
Нови Сад
2.“REKORD ERDEŠ“ DOO
Нови Сад
3.“EKONOMISTELEKTRO“ DOO
Беочин
4.“KABELNET“ DOO
Нови Сад

Одлука о додели уговора објављена на ПЈН 28.11.2018.

Одлука о измени уговора објављена на ПЈН 28.03.2019.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга - израда пројекта стабилних инсталација за гашење пожара у архивама,
ЈНМВ 31/2018 (на Порталу УЈН 16.10.2018. године)

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

26.10.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
26.10.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-231/2018

ALMAKS SECURITY SYSTEMS“ ДОО БЕОГРАД
Београд

Одлука објављена на ПЈН 02.11.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка радова – на објектима у надлежности Управе – санација крова од продора атмосфералија,
ЈНОП 41/2018 (на Порталу УЈН 16.10.2018. године)

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

15.11.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
15.11.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-236/2018

Светлана Тешановић ПР
СЗТР МАРГО НОВИ САД
Нови Сад

Одлука објављена на ПЈН 16.11.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуге комуникације - директан приступ интернету,
ЈНОП 42/2018 (на Порталу УЈН 12.10.2018. године)

Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
13.11.2018. до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.11.2018.
у 11 h
Бр. 404-242/2018

„Телеком Србија“ а.д.
Београд

Одлука објављена на ПЈН 5.12.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга - одржавања сториџ система и пратеће инфраструкутре,
ЈНОП 39/2018 (на Порталу УЈН 10.10.2018. године)

Конкурсна документација

Измене конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
13.11.2018. до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.11.2018.
у 12 h
Бр. 404-228/2018

Braineering It Solutions doo
Београд

Одлука објављена на ПЈН 15.11.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка добара – бежична рачунарска мрежа,
ЈНОП 40/2018 (на Порталу УЈН 03.10.2018. године)

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

02.11.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
02.11.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-230/2018-1

Група понуђача:
DOO AT ADVANCED TECHNOLOGIES
Петроварадин
и МДС ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ
Београд

Одлука објављена на ПЈН 06.11.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка радова – набавка и уградња противпожарних врата,
ЈНМВ 30/2018 (на Порталу УЈН 02.10.2018. године)

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора о јавној набавци

10.10.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
10.10.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-227/2018-1

МИРАДО ДОО
Железник

Одлука објављена на ПЈН 11.10.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка радова – ремонт лифтова
ЈНМВ 28/2018 (на Порталу УЈН 25.09.2018. године)

Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Рок за подношење понуда је продужен до
08.10.2018. до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
08.10.2018.
у 11 h
Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 11.10.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуге комуникације – кабловска и интернет
ЈНОП 38/2018 (на Порталу УЈН 24.09.2018. године)

Конкурсна документација

Измене конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24.10.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
24.10.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-226/2018

SBB DOO
Београд

Одлука објављена на ПЈН 26.10.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка добара - централна рчаунарска опрема – сториџ систем
ЈНОП 37/2018 (на Порталу УЈН 19.09.2018. године)

Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Измене конкурсне документације бр. 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
22.10.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
22.10.2018.
у 11 h
Бр. 404-223/2018-1

BRAINEERING IT SOLUTIONS DOO
Београд

Одлука објављена на ПЈН 23.10.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка добара - материјал и инвентар за одржавање хигијене
ЈНОП ОС 36/2018 (на Порталу УЈН 14.09.2018. године)

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученим уговорима

Обавештење о издатим наруџбеницама II квартал 2019.

Обавештење о издатим наруџбеницама III квартал 2019.

Обавештење о издатим наруџбеницама IV квартал 2019.

Обавештење о закљученим уговорима

Обавештење о закљученим уговорима за 2. квартал 2020. године.

Обавештење о закљученим уговорима за 3. квартал 2020. године.

15.10.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
15.10.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-212/2018-1

„SAGITTARIUS“ ДОО СУБОТИЦА
Суботица

Одлука објављена на ПЈН 16.10.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга – одржавања рачунарске опреме, обликована по партијама од 1 до 3
ЈН ОП 35/2018 (на Порталу УЈН 05.09.2018. године)

Одлука о додели уговора за партије 1, 2 и 3

Обавештење о закљученом уговору за партије 1 и 3

05.10.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
05.10.2018. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – ОДРЖАВАЊЕ ПЕРСОНАЛНИХ РАЧУНАРА

Конкурсна документација

  Бр. 404-208/2018-П1/1

AT ADVANCED TEHNOLOGIES DOO
Петроварадин
Одлука објављена на ПЈН 16.10.2018.


02
Партија 2. – ОДРЖАВАЊЕ ПРЕНОСИВИХ РАЧУНАРА Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

  Бр. 404-208/2018-П2/1

JAPI COM DOO NOVI SAD
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 16.10.2018.


03
Партија 3. – ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА Конкурсна документација   Бр. 404-208/2018-П3/1

LIVE COMPANY SERVIS DOO
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 16.10.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка добара - набавка портирница
ЈН МВ 29/2018 (на Порталу УЈН 23.08.2018. године)

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

31.08.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
31.08.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-209/2018

ARGUS INŽENJERING DOO NOVI SAD
Нови Сад

Одлука објављена на ПЈН 31.08.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка добара - храна, пиће и остали материјал за угоститељство
ЈН ОП ОС 34/2018 (на Порталу УЈН 20.08.2018. године)

Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр. 1

Измене конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр. 2

Додатнe информације - појашњења бр. 3

Измене конкурсне документације бр. 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 1

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 2

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 3

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 4

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 5

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 6

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 7

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 8

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 9

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 10

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 11

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 12

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 13

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 14

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 15

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 17

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 18

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 19

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 20

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 21

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 22

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 25

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 26

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 27

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 28

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 29

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 30

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 31

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 32

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 33

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 34

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 35

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 36

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 37

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 38

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 39

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 40

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 41

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 42

Рок за подношење понуда је продужен до
20.09.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
20.09.2018.
у 11 h
Бр. 404-204/2018

UNIVEREXPORT DOO NOVI SAD
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 01.10.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга – продужење лиценце софтвера за брз бекап и опоравак виртуелних машина - Veeam backup & Replication
ЈН ОП 28/2018 (на Порталу УЈН 20.08.2018. године)

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

19.09.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
19.09.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-192/2018

„BRAINEERING IT SOLUTIONS” ДОО БЕОГРАД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 26.09.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга – одржавање серверске опреме
ЈН ОП 26/2018 (на Порталу УЈН 13.08.2018. године)

Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

12.09.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
12.09.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-186/2018

„ИНФОРМАТИКА“ АД БЕОГРАД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 05.10.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка добара – ситан инвентар за угоститељство
ЈН МВ 27/2018 (на Порталу УЈН 10.08.2018. године)

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

27.08.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
27.08.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-200/2018-1

ДОО НЕРА ПРОМЕТ
Бачки Јарак

Одлука објављена на ПЈН 29.08.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга – продужење лиценце софтвера за виртуелизацију Vmware vSphere и продужење лиценце софтвера за проверу сигурности Web сајтова Acunetix Web Vulnerability Scanner, обликовану у више партија од 1 до 2
ЈН ОП 33/2018 (на Порталу УЈН 08.08.2018. године)

Одлука о додели уговора за партије 1 и 2

Обавештење о закљученом уговору

10.09.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
10.09.2018. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – Продужење лиценце софтвера за виртуелизацију Vmware vSphere

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.1

  Бр. 404-197/2018

„BRAINEERING IT SOLUTIONS“ ДОО
Београд

Одлука објављена на ПЈН 14.09.2018.


02
Партија 2. – Продужење лиценце софтвера за проверу сигурности Web сајтова Acunetix Web Vulnerability Scanner Конкурсна документација   Бр. 404-197/2018

„СМАРТ“ ДОО
Нови Сад

Одлука објављена на ПЈН 14.09.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга – продужење лиценце софтвера за АSA FIREPOWER
ЈН ОП 30/2018 (на Порталу УЈН 06.08.2018. године)

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

05.09.2018.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
05.09.2018.  
у 12 h
 
Бр. 404-194/2018-1

МДС информатички инжењеринг
Београд

Одлука објављена на ПЈН 10.09.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга – редундантни приступ интернету
ЈН ОП 29/2018 (на Порталу УЈН 06.08.2018. године)

Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене и допуне конкурсне документације бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

05.09.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
05.09.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-193/2018

Друштво за телекомуникације ORION TELEKOM доо, Београд-Земун и ORION TELEKOM TIM доо, Београд-Земун

Одлука објављена на ПЈН 07.09.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга – продужење лиценце софтвера за хостовање Web сајтова - cPanel
ЈН ОП 31/2018 (на Порталу УЈН 06.08.2018. године)

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

05.09.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
05.09.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-195/2018-1

АГЕНЦИЈА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗРАДУ КОМПЈУТЕРСКИХ ПРОГРАМА FALCON – TECH
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 07.09.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка добара – рачунарска опрема, обликовану у више партија од 1 до 7
ЈН ОП 32/2018 (на Порталу УЈН 03.08.2018. године)

Одлука о додели уговора за партије 1, 2, 3, 4, 5 и 6

Обавештење о закљученом уговору за партије 1, 2, 3, 4, 5 и 6

03.09.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
03.09.2018. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – Персонални рачунари

Конкурсна документација

 

02
Партија 2. – Преносиви рачунари Конкурсна документација  

03
Партија 3. – Резервни делови за рачунарску опрему Конкурсна документација  

04
Партија 4. – Рачунарска опрема-делови за додатно уграђивање Конкурсна документација  

05
Партија 5. – Штампачи Конкурсна документација  

06
Партија 6. – Мултифункционални уређаји Конкурсна документација  

07
Партија 7. – Скенери Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка за партију 7

Обавештење о обустави поступка за партију 7

  Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 18.09.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга – технички преглед возила
ЈН ОП 27/2018 (на Порталу УЈН 03.08.2018. године)

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

03.09.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
03.09.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-95/2018-1

АУТО-МОТО ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР ДОО
Зрењанин

Одлука објављена на ПЈН 04.09.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга - израда пројекта стабилне инсталације за гашење пожара у сервер собама
ЈН МВ 25/2018 (на Порталу УЈН 17.07.2018. године)

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.07.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.07.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-160/2018

„TVI“ ДОО
Београд

Одлука објављена на ПЈН 27.07.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга - одржавање рачунарске мреже
ЈН МВ 26/2018 (на Порталу УЈН 16.07.2018. године)

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24.07.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
24.07.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-175/2018

група понуђача:
1. „МДС ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО
Београд
2. „AT ADVANCED TECHNOLOGIES” ДОО
Петроварадин

Одлука објављена на ПЈН 26.07.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка радова - на уградњи теретног лифта за несметано кретање особа са инвалидитетом у згради Скупштине АП Војводине
ЈН ОП 24/2018 (на Порталу УЈН 06.07.2018. године)

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора о јавној набавци број 1

Одлука о измени уговора о јавној набавци број 2

06.08.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
06.08.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-176/2018


Група понуђача:
1. SB ENGINEERING&CONSTRUCTION d.o.o.
Београд
2.ELEKTRA GTI d.o.o.
Београд

Одлука објављена на ПЈН 15.08.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга - услуга фиксне телефоније
ЈН ОП 23/2018 (на Порталу УЈН 05.07.2018. године)

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

06.08.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
06.08.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-173/2018

TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD
Београд

Одлука објављена на ПЈН 07.08.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка добара – проширење backup инфраструктуре
ЈН ОП 21/2018 (на Порталу УЈН 03.07.2018. године)

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

02.08.2018.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
02.08.2018.  
у 12 h
 
Бр. 404-171/2018

„COMING-COMPUTER ENGINEERING” ДОО БЕОГРАД
Београд

Одлука објављена на ПЈН 07.08.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга - одржавање VMWARE VIRTUAL INFRASTRUCTURE ENTERPRISE окружења
ЈН ОП 20/2018 (на Порталу УЈН 03.07.2018. године)

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

02.08.2018.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
02.08.2018.  
у 13 h
 
Бр. 404-169/2018

BRAINEERING IT SOLUTIONS d.o.o.
Београд-Раковица
Одлука објављена на ПЈН 06.08.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка радова - санација мокрих чворова у објектима у надлежности Управе
ЈН ОП 22/2018 (на Порталу УЈН 03.07.2018. године)

Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора о јавној набавци број 1

Одлука о измени уговора о јавној набавци број 2

02.08.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
02.08.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-172/2018


Група понуђача:
1.SB ENGINEERING&CONSTRUCTION d.o.o.
Београд
2.MARINKO d.o.o.
Свилајнац
3.ELEKTRA GTI d.o.o.
Нови Београд
4.TERMOBIRO d.o.o.
Београд

Одлука објављена на ПЈН 08.08.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга - сервис ватрогасних апарата, хидраната и апарата за дојаву од пожара
ЈН МВ 23/2018 (на Порталу УЈН 27.06.2018. године)

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

05.07.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
05.07.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-157/2018-2

ВУЛКАН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 10.07.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка добара – опрема за угоститељство
ЈН МВ 24/2018 (на Порталу УЈН 21.06.2018. године)

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

29.06.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
29.06.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-158/2015

„Frigotherm“ doo
Београд
Одлука објављена на ПЈН дана 02.07.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга – услуге виртуeлизације телефонске централе
ЈН ОП 18/2018 (на Порталу УЈН 13.06.2018. године)

Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13.07.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.07.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-149/2018

MDS INFORMATICKI INZENJERING DOO BEOGRAD
Нови Београд
Одлука објављена на ПЈН 16.07.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга – услуге мобилне телефоније
ЈН ОП 19/2018 (на Порталу УЈН 05.06.2018. године)

Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене конкурсне документације бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

05.07.2018.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
05.07.2018.  
у 12 h
 
Бр. 404-151/2018

„VIP MOBILE“ ДОО БЕОГРАД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 09.07.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга – миграције web сајтова
ЈН МВ 22/2018 (на Порталу УЈН 05.06.2018. године)

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13.06.2018.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.06.2018. 
у 12 h
 
Бр. 404-148/2018-1

АГЕНЦИЈA ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗРАДУ КОМПЈУТЕРСКИХ ПРОИЗВОДА „FALCON-TECH“
НОВИ САД
Одлука објављена на ПЈН 15.06.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга – одржавање UPS уређаја
ЈН ОП 17/2018 (на Порталу УЈН 31.05.2018. године)

Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Додатнe информације - појашњења бр.3

Измене и допуне конкурсне документације бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
06.07.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
06.07.2018.
у 11 h
Бр. 404-147/2018

ЕНЕЛ ПС доо
Београд
Одлука објављена на ПЈН 10.07.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга – поправка, хобловање и лакирање паркета
ЈН МВ 21/2018 (на Порталу УЈН 25.05.2018. године)

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

04.06.2018.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
04.06.2018. 
у 12 h
 
Бр. 404-144/2018-1

SB ENGINEERING & CONSTRUCTION DOO
Београд
Одлука објављена на ПЈН 05.06.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка добара – опрема за угоститељство и угоститељски ситан инвентар, обликовану у више партија од 1 до 2
ЈН МВ 19/2018 (на Порталу УЈН 23.05.2018. године)
01.06.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
01.06.2018. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – Опрема за угоститељство

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка за партију 1

Обавештење о обустави поступка за партију 1

  Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 05.06.2018.


02
Партија 2. – Ситан угоститељски инвентар Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

  Бр. 404-139/2018

„Sit systems“ doo
Београд
Одлука објављена на ПЈН 04.06.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - продужење лиценце за IP телефонску централу
ЈН ОП 16/2018 (на Порталу УЈН 21.05.2018. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

20.06.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
20.06.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-140/2018

„МДС ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО БЕОГРАД
Нови Београд
Одлука објављена на ПЈН 26.06.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова – молерско - фарбарски радови
ЈН МВ 20/2018 (на Порталу УЈН 17.05.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

28.05.2018.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
28.05.2018. 
у 13 h
 
Бр. 404-143/2018

JADRAN DOO BEOGRAD
Београд
Одлука објављена на ПЈН 01.06.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервисирање возила програм Tојота, Mазда и Субару
ЈН ОП 14/2018 (на Порталу УЈН 16.05.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

15.06.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
15.06.2018. 
у 11 h
 
Бр. 404-135/2018

„TAGO CAR“ ДОО
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 20.06.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка услуга – сервисирање возила програм ФИАТ, ЗАСТАВА И ШКОДА, обликовану у више партија од 1 до 2
ЈН ОП 15/2018 (на Порталу УЈН 15.05.2018. године)

Одлука о додели уговора за партије 1 и 2

14.06.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
14.06.2018. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – Сервисирање возила програм ШКОДА

Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене и допуне конкурсне документације бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Рок за подношење понуда је продужен до
15.06.2018.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
15.06.2018.
у 13 h
Бр. 404-136/2018

„АЦ ИНТЕРСРЕМ“ ДОО
Ветерник
Одлука објављена на ПЈН 20.06.2018.


02
Партија 2. – Сервисирање возила програм ФИАТ и ЗАСТАВА Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

  Бр. 404-136/2018

„СТОЈАНОВ“ ДОО
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 20.06.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - сателитског надзора возила
ЈН МВ 18/2018 (на Порталу УЈН 15.05.2018. године)
Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Измене и допуне конкурсне документације бр.2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.2

Додатнe информације - појашњења бр.3

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - нова

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
29.05.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
29.05.2018.
у 11 h
Бр. 404-137/2018 - нова

Група понуђача:
1.RB GENERAL EKONOMIK DOO
Београд
2.VIDEOMONT DOO
Београд

Одлука објављена на ПЈН 09.10.2018.Бр. 404-137/2018

Група понуђача:
1.RB GENERAL EKONOMIK DOO
Београд
2.VIDEOMONT DOO
Београд

Одлука објављена на ПЈН 04.06.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - комуникациона активна мрежна опрема-редунданти свич
ЈН ОП 13/2018 (на Порталу УЈН 04.05.2018. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

04.06.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
04.06.2018. 
у 11 h
 
Бр. 404-128/2018-1


Група понуђача:
1.MDS informatički inženjering
Нови Београд
2.AT Advanced Tehnologies doo
Петроварадин

Одлука објављена на ПЈН 07.06.2018.

Позив за подношење понуда
Jавна набавка добара – опрема и ситан инвентар за одржавање система за електронско гласање, обликовану у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 2
ЈН ОП 12/2018 (на Порталу УЈН 04.05.2018. године)

Одлука о додели уговора за партије 1 и 2

Обавештење о закљученом уговору за партије 1 и 2

05.06.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
05.06.2018. 
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – Опрема за одржавање система за електронско гласање

Конкурсна документација

  Бр. 404-126/2018

„ЈЕДНА МАЛА ФИРМА“ ДОО
Београд
Одлука објављена на ПЈН 07.06.2018.


02
Партија 2. – Ситан инвентар за одржавање система за електронско гласање Конкурсна документација   Бр. 404-126/2018

„ЈЕДНА МАЛА ФИРМА“ ДОО
Београд
Одлука објављена на ПЈН 07.06.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - продужење лиценце антивирусног софтвера Sophos
ЈН ОП 10/2018 (на Порталу УЈН 25.04.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.05.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.05.2018. 
у 11 h
 
Бр. 404-117/2018

„СМАРТ“ ДОО НОВИ САД
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 31.05.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - канцеларијски ситан инвентар
ЈН ОП 11/2018 (на Порталу УЈН 25.04.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

28.05.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
28.05.2018. 
у 11 h
 
Бр. 404-118/2018

BIGZ OFFICE GROUP DOO
Београд
Одлука објављена на ПЈН 31.05.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - графичке дораде
ЈН МВ 17/2018 (на Порталу УЈН 17.04.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.04.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.04.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-125/2018-2

ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕПОХА
Пожега
Одлука објављена на ПЈН 27.04.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара-полице за архиву и магацине
ЈН МВ 12/2018 (на Порталу УЈН 13.04.2018. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

23.04.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
23.04.2018. 
у 11 h
 
Бр. 404-106/2018

СЗТР МЕГАЛ БОСАНЧИЋ БОГДАН ПРЕДУЗЕТНИК
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 03.05.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – клима уређаја
ЈН МВ 11/2018 (на Порталу УЈН 13.04.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24.04.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
24.04.2018. 
у 11 h
 
Бр. 404-102/2018-2

Steelsoft doo
Београд
Одлука објављена на ПЈН 26.04.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - погонско гориво
ЈН ОП 8/2018 (на Порталу УЈН 12.04.2018. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

14.05.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
14.05.2018. 
у 11 h
 
Бр. 404-107/2018

НИС а.д.
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 16.05.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – набавка делова и потрошног материјала за возила, обликовану у више партија од 1 до 2
ЈН МВ 14/2018 (на Порталу УЈН 10.04.2018. године)
Конкурсна документација 18.04.2018.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
18.04.2018. 
у 12 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – Набавка резервних делова за возила

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о обустави поступка за партију 1

Обавештење о обустави поступка за партију 1

Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 23.04.2018.

02 Партија 2. - Набавка потрошног материјала за возила

Одлука о додели уговора за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

  Бр. 404-112/208-П2-3

ГАЗЕЛАКОМЕРЦ ДОО
Београд
Одлука објављена на ПЈН 23.04.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – ИД картице
ЈН МВ 13/2018 (на Порталу УЈН 10.04.2018. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

18.04.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
18.04.2018. 
у 11 h
 
Бр. 404-111/2018-2

Pro Elite Card d.o.o.
Београд
Одлука објављена на ПЈН 25.04.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - рестаурација мобилијара и ентеријера у кабинетима Скупштине АП Војводине и Покрајинске владе
ЈН МВ 16/2018 (на Порталу УЈН 05.04.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13.04.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.04.2018. 
у 11 h
 
Бр. 404-119/2018

ЗР „ШТЕП ДЕКОР“ БЕОГРАД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 24.04.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - израда техничке документације функционалног радио система у VHF опсегу
ЈН МВ 8/2018 (на Порталу УЈН 29.03.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

10.04.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
10.04.2018. 
у 11 h
 
Бр. 404-97/2018

ASTEL PROJEKT DOO
Београд
Одлука објављена на ПЈН 12.04.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - сервис скенера и метал детектор капије са отклањањем кварова и заменом делова
ЈН МВ 10/2018 (на Порталу УЈН 26.03.2018. године)
Конкурсна документација

Измене конкурсне документације бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
05.04.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
05.04.2018.
у 11 h
Бр. 404-99/2018-1

JUGOSCAN DOO BEOGRAD
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 13.04.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервис фотокопир апарата
ЈН МВ 9/2018 (на Порталу УЈН 19.03.2018. године)
Конкурсна документација

Измене конкурсне документације бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
02.04.2018.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
02.04.2018.
у 12 h
Бр. 404-98/2018

„COPY TIME“ КАЋ
Каћ
Одлука објављена на ПЈН 10.04.2018.

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Јавна набавка услугa - набавка нерезервисаних поштанских услуга
ЈНППБОПЗПП 1/2018 (на Порталу УЈН 12.03.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21.03.2018.
до 10:00 h

Јавно отварање
понуда ће бити
21.03.2018. 
у 11:00 h
 
Бр. 404-82/2018

ЈП „ПОШТА СРБИЈЕ“
Београд
Одлука објављена на ПЈН 21.03.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – одржавање лифтова – редовно и текуће,
ЈН МВ 7/2018 (на Порталу УЈН 06.03.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

14.03.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
14.03.2018. 
у 11 h
 
Бр. 404-96/2018–1

ЈЕФТО ДОО БЕОГРАД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 28.03.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - набавка сервера, обликована у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 2
ЈН ОП 6/2018 (на Порталу УЈН 02.03.2018. године)

Додатнe информације - појашњења бр.1 за партије 1 и 2

Одлука о додели уговора за партије 1 и 2

02.04.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
02.04.2018.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – СЕРВЕРИ ЗА ВИРТУАЛИЗАЦИЈУ IP ТЕЛЕФОНСКЕ ЦЕНТРАЛЕ Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Бр. 404-84/2018/П1-1

MDS informatički inženjering doo
Нови Београд
Одлука објављена на ПЈН 23.04.2018.

02 Партија 2. - СЕРВЕРИ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

  Бр. 404-84/2018/П2-1

AT ADVANCED TECHOLOGIES doo
Петроварадин
Одлука објављена на ПЈН 23.04.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервис клима уређаја у објектима у надлежности Управе
ЈН MV 6/2018 (на Порталу УЈН 02.03.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

12.03.2018.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
12.03.2018. 
у 12 h
 
Бр. 404-81/2018-1

ЕЛЕКТРО ИНДУСТРИЈСКА СЕРВИСНА МРЕЖА АД
Београд
Одлука објављена на ПЈН 14.03.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - одржавање ИП телефонске централе
ЈН MВ 4/2018 (на Порталу УЈН 28.02.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

08.03.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
08.03.2018. 
у 11 h
 
Бр. 404-70/2018-1

МДС информатички инжењеринг доо
Београд-Нови Београд
Одлука објављена на ПЈН 13.03.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – графичке дораде и услуге осветљавања офсет плоча, обликована у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 2
ЈН МВ 5/2018 (на Порталу УЈН 28.02.2018. године)
09.03.2018.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
09.03.2018.
у 12 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – УСЛУГЕ ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка за партију 1

Обавештење о обустави поступка

Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 13.03.2018.

02 Партија 2. - УСЛУГЕ ОСВЕТЉАВАЊА ОФСЕТ ПЛОЧА Конкурсна документација

Одлука о додели уговора за партију 2

Обавештење о закљученом уговору

  Бр. 404-80/2018-П2-1

ФУТУРА ДОО НОВИ САД
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 13.03.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - сервис, преглед и чишћење климатизације велике сале и сале Покрајинске владе
ЈН МВ 3/2018 (на Порталу УЈН 23.02.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

06.03.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
06.03.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-69/2018

„ТОП-ТЕХ“ ПР Ненад Матић
Топола
Одлука објављена на ПЈН 09.03.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуге - одржавања система за електронско гласање
ЈН ОП 7/2018 (на Порталу УЈН 23.02.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

26.03.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
26.03.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-71/2018

JEDNA MALA FIRMA DOO
Београд
Одлука објављена на ПЈН 28.03.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуге одржавања апликативног програма - одржавање информционог система материјално-финансијског пословања
ЈН ОП 5/2018 (на Порталу УЈН 20.02.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

23.03.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
23.03.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-64/2018

M&I Systems Co DOO
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 28.03.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервисирање возила програм опел, тојота, мазда и субару, обликовану у више партија од 1 до 2
ЈН ОП ОС 3/2018 (на Порталу УЈН 13.02.2018. године)
15.03.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
15.03.2018.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – сервисирање возила програм опел Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирог споразума

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о издатим наруџбеницама - II квартал 2018.- партија 1.

Обавештење о издатим наруџбеницама - III квартал 2018.- партија 1.

Обавештење о издатим наруџбеницама - IV квартал 2018.- партија 1.

Обавештење о издатим наруџбеницама - I квартал 2019.- партија 1.

Обавештење о издатим наруџбеницама - II квартал 2019.- партија 1.

Обавештење о издатим наруџбеницама - III квартал 2019.- партија 1.

Обавештење о издатим наруџбеницама - IV квартал 2019.- партија 1.

Бр. 404-54/2018

„BEL CAR” ДОО НОВИ САД
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 19.03.2018.

02 Партија 2. - сервисирање возила програм Тојота, Мазда и Субару Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка за партију 2

  Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 19.03.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – ауто гуме
ЈН ОП ОС 4/2018 (на Порталу УЈН 08.02.2018. године)
Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о издатим наруџбеницама - I квартал 2018.

Обавештење о издатим наруџбеницама - IV квартал 2018.

Обавештење о издатим наруџбеницама - IV квартал 2019.

Обавештење о издатим наруџбеницама - I квартал 2020.

12.03.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
12.03.2018.  
у 11 h
 
Бр. 404-61/2018

„ТОП СТОП АУТО“ ДОО
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 15.03.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – услуге техничког прегледа возила и вулканизерске услуге, обликовану у више партија од 1 до 2
ЈН ОП 2/2018 (на Порталу УЈН 07.02.2018. године)
09.03.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
09.03.2018.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – услуге техничког прегледа возила Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка за партију 1

Обавештење о обустави поступка за партију 1

Обустављен поступак

Одлука објављена на ПЈН 15.03.2018.

02 Партија 2. - вулканизерске услуге Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр. 1

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

  Бр. 404-53/2018-П2-1

АУТО ЦЕНТАР ШТРБАЦ ДОО
Ветерник
Одлука објављена на ПЈН 15.03.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – текстилне подне облоге, обликовану у више партија од 1 до 2
ЈН МВ 2/2018 (на Порталу УЈН 05.02.2018. године)

Одлука о додели уговора за партије 1 и 2

Обавештење о закљученом уговору за партије 1 и 2

19.02.2018.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
19.02.2018.
у 12 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – теписи Конкурсна документација Бр. 404-57/2018-П1/1

АТЕЉЕ АНТРЕ ДОО
Стара Пазова
Одлука објављена на ПЈН 22.02.2018.

02 Партија 2. - тепих стазе Конкурсна документација   Бр. 404-57/2018-П2/1

АТЕЉЕ АНТРЕ ДОО
Стара Пазова
Одлука објављена на ПЈН 22.02.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – набавка намештаја, обликовану у више партија од 1 до 2
ЈН МВ 1/2018 (на Порталу УЈН 05.02.2018. године)
19.02.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
19.02.2018.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – канцеларијски намештај Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Измене конкурсне документације бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатнe информације - појашњења бр.3

Одлука о додели уговора за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Рок за подношење понуда за партију 1 је продужен до
21.02.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
21.02.2018.
у 11 h
Бр. је 404-55/2018/П1

Ктитор доо
Београд-Земун
Одлука објављена на ПЈН 28.02.2018.

02 Партија 2. - кoнференцијски намештај Конкурсна документација

Одлука о додели уговора за партију 2

Обавештење о закљученом уговору

  Бр. 404-55/2018-П2

Linea Milanović doo
Београд (Раковица)
Одлука објављена на ПЈН 22.02.2018.

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – набавка аутомобила, обликовану у више партија од 1 до 4
ЈН ОП 1/2018 (на Порталу УЈН 01.02.2018. године)

Одлука о додели уговора за партије 1, 2, 3 и 4

Обавештење о закљученом уговору за партије 2 и 3

Обавештење о закљученом уговору за партије 1 и 4

05.03.2018.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
05.03.2018.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – набавка возила више средње класе Конкурсна документација

Измене конкурсне документације бр.1

Бр. 404-51/2018-1/1

Porsche SCG DOO
Београд
Одлука објављена на ПЈН 07.03.2018.

02 Партија 2. - набавка возила средње класе Конкурсна документација   Бр. 404-51/2018-2/1

DOO AC INTERSREM
Ветерник
Одлука објављена на ПЈН 07.03.2018.

03 Партија 3. - набавка возила ниже средње класе Конкурсна документација   Бр. 404-51/2018-3/1

DOO AC INTERSREM
Ветерник
Одлука објављена на ПЈН 07.03.2018.

04 Партија 4. - набавка путничких комбија Конкурсна документација   Бр. 404-51/2018-4/1

"STOJANOV" DOO
Нови Сад
Одлука објављена на ПЈН 07.03.2018.