РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Зграда Покрајинска влада

УСЛУГЕ

Управа за заједничке послове покрајинских органа
ОРГАНИЗАЦИЈА | ИНФОРМАТОР О РАДУ | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ДОКУМЕНТА | ЛИНКОВИ

ПОВРАТАК |

| Web Mail |

 

Управа нема у својој надлежности непосредно пружање услуга физичким и правним лицима, с обзиром на то да је основана за потребе пружања одређених услуга покрајинским органима.

 

 Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су настале у вези са радом Управе, може се  поднети Управи:

· у писаној форми на адресу:
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
21101 Нови Сад,
Булевар Михајла Пупина 16,

· електронском поштом, е-mail office.uprava@vojvodina.gov.rs ,

· усмено, на записник у Управи, пријемна канцеларија, од 8,00-16,00 часова.

Тражилац информације од јавног значаја подноси писмени захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја. Приступ информацијама од јавног значаја омогућиће се и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник.

Захтев мора да садржи: назив органа коме се упућује захтев, опис информације која се тражи и име, презиме и адресу тражиоца (пожељно на обрасцу који је одштампан уз овај информатор). Тражилац не мора навести разлоге зашто подноси захтев.

Ако захтев не садржи наведене податке, односно није уредан, од подносиоца захтева затражиће се да недостатке из поднетог захтева отклони у одређеном року, односно свој захтев допуни у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни. Уколико подносилац захтева то не учини, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, Управа ће закључком одбацити захтев као неуредан.

Управа ће без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавестити: о поседовању информације која се тражи, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му или упутити копију тог документа.

Ако се издаје копија документа која садржи тражену информацију, тражилац је обавезан да плати накнаду трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања. Од обавеза плаћања наведене накнаде ослобођена су лица из члана 17. став 3. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

 

Уредба о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 8/2006)

 

Трошкови копирања и достављања документа, у складу са Уредбом о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја („Службени гласник Републике Србије“, бр. 8/2006), чији је саставни део Трошковник којим се утврђује висина нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја, прописани су на следећи начин:

Копија докумената по страни:

на формату А3: 6 динара

на формату А4: 3 динара

Копија докумената у електронском запису:

- дискета: 20 динара

- CD: 35 динара

- DVD: 40 динара

Копија документа на аудио касети: 150 динара

Копија документа на аудио-видео касети: 300 динара

Претварање једне стране документа из физичког у електронски облик: 30 динара Упућивање копије документа: трошкови се обрачунавају према редовним износима у ЈП ПТТ Србије

Уколико висина нужних трошкова за издавање копија докумената на којима се налазе информације од јавног значаја прелази износ од 500,00 динара, тражилац информације је дужан да пре издавања информације положи депозит у износу од 50% од износа нужних трошкова према овом трошковнику.

Орган власти може одлучити да тражиоца информације ослободи плаћања нужних трошкова,  ако висина нужних трошкова не прелази износ од 50,00 динара, а посебно у случају достављања краћих докумената путем електронске поште или телефакса.

За приступ информацијама од Управе, не врши се накнада  трошкова.

На основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр.120/04, 54/07, 104/09 и 36/10):

          -свако може поднети захтев за приступ информацијама,

          -информације које захтев мора да садржи дате су у формулару датом у овом информатору,

          -у захтеву се не мора навести разлог тражења информације,

          -право на приступ информацијама може се остварири увидом, копијом документа и сл.,

          -државни орган може да наплати само трошкове умножавња и упућивања копије документа који садржи тражену информацију и колико трошкови умножавања износе,

          -државни орган је дужан да поступи по захтеву без одлагања, а најдуже у року од 48 сати, 15 дана или до 40 дана у зависности од врсте тражене информације,

          -државни орган је обавезан да омогући приступ информацији или да донесе решење којим се захтев одбија из разлога који су одређени Законом,

          -подносилац захтева има право жалбе, односно право да покрене управни спор против решења државног органа, каом и у случају да орган нити удовољи захтеву нити донесе решење којим се захтев одбија, и

          -подносилац захтева има право жалбе, односно право да покрене управни спор, на закључак којим се захтев тражиоца одбацује као неуредан.

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ПОСТУПКА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

ЗАХТЕВ

УСМЕНИ – ПИСМЕНИ

УДОВОЉАВАЊЕ ЗАХТЕВУ

-обавештење о поседовању информације;

-увид у документ са траженом информацијом;

-издавање копије документа са траженом информацијом;

-достављање документа поштом или на други начин.

 

РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА ИЛИ ЋУТАЊЕ УПРАВЕ

 

ЖАЛБА ПОВЕРЕНИКУ

 

РЕШЕЊЕ ПОВЕРЕНИКА ПО ЖАЛБИ

 

РЕШЕЊЕ о усвајању жалбе

 

РЕШЕЊЕ о одбијању жалбе

 

 

ТУЖБА којом се покреће управни спор пред надлежним судом против решења Повереника

 

 

Обрасци

Захтев за приступ информацијама

Жалба

Тужба