РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Зграда Покрајинска влада

ДОКУМЕНТА

Управа за заједничке послове покрајинских органа
ОРГАНИЗАЦИЈА | ИНФОРМАТОР О РАДУ | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ДОКУМЕНТА | ЛИНКОВИ

ПОВРАТАК |

| Web Mail |

 

 

 Закони

 
 

 Подзаконска акта

 

 

 Акти Управе за заједничке послове покрајинских органа

 

Кодекс понашања службеника и намештеника у органима Аутономне покрајине Војводине

 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за заједничке послове покрајинских органа 03.01.2019.

 

Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза Управе за заједничке послове покрајинских органа

 

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Управи за заједничке послове покрајинских органа

 

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Управи за заједничке послове покрајинских органа

 

Правилник о поступку провере алкохолисаности запослених у Управи за заједничке послове покрајинских органа

 

Решење о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођења поступка у вези са узбуњивањем

 

Упутство о парафирању аката који се доносе у Управи за заједничке послове покрајинских органа

 

 Буџет

 

Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама Управе за заједничке послове покрајинских органа

Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза Управе за заједничке послове покрајинских органа


Финансијски план Управе за заједничке послове покрајинских органа за 2019. годину

Финансијски план Управе за заједничке послове покрајинских органа за 2018. годину

Финансијски план Управе за заједничке послове покрајинских органа за 2017. годину

Финансијски план Управе за заједничке послове покрајинских органа за 2016. годину

Коначан Финансијски план Управе за заједничке послове покрајинских органа за 2015. годину

 

Извршење буџета за 2019.годину
Извршење буџета за I квартал (1.1.-31.3.2019.)

 

Извештај о извршењу буџета за 2018.годину

Извештај о извршењу буџета за 2015.годину

Извештај о извршењу буџета за 2014.годину