РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Зграда Покрајинска влада

ДОКУМЕНТА

Управа за заједничке послове покрајинских органа
ОРГАНИЗАЦИЈА | ИНФОРМАТОР О РАДУ | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ДОКУМЕНТА | ЛИНКОВИ

ПОВРАТАК |

| Web Mail |

 

 

 Закони

 
 

 Подзаконска акта

 

 

 Акти Управе за заједничке послове покрајинских органа

 

Неуручени акти

 

Решење о образовању Радне групе за увођење родно одговорног буџетирања у Управи за заједничке послове покраијнских органа.


 

План мера за остваривање и унапређење родне равноправности у Управи за заједничке послове покрајинских органа за 2023. годину.


 

Измена Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за заједничке послове покрајинских органа 22.03.2023.


 

Кодекс понашања службеника и намештеника у органима Аутономне покрајине Војводине

 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за заједничке послове покрајинских органа 28.12.2022.

 

Одлука о усвајању Плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

 

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке и поступка набавке на који се Закон о јавним набавкама не примењује у Управи за заједничке послове покрајинских органа (06.04.2022.)

 

Пречишћен текст Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке и поступка набавке на који се Закон о јавним набавкама не примењује у Управи за заједничке послове покрајинских органа (04.02.2021.)

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке и поступка набавке на који се Закон о јавним набавкама не примењује у Управи за заједничке послове покрајинских органа (04.02.2021.)

 

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке и поступка набавке на који се Закон о јавним набавкама не примењује (26.08.2020.)

 

Правилник о утврђивању посебног програма обуке запослених у Управи за заједничке послове покрајинских органа за 2019. годину

 

Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза Управе за заједничке послове покрајинских органа

 

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Управи за заједничке послове покрајинских органа

 

Правилник о поступку провере алкохолисаности запослених у Управи за заједничке послове покрајинских органа

 

Правилник о накнади трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених у Управи за заједничке послове покрајинских органа

 

Решење о одређивању лица задуженог за родну равноправност у Управи за заједничке послове покрајинских органа

 

Решење о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођења поступка у вези са узбуњивањем

 

Решење о одређивању лица задуженог за заштиту података о личности

 

Упутство о парафирању аката који се доносе у Управи за заједничке послове покрајинских органа

 

 Буџет

 

Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама Управе за заједничке послове покрајинских органа

Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза Управе за заједничке послове покрајинских органа


Подаци о ревизији буџета
Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Управе за заједничке послове покрајинских органа Аутономне покрајине Војводине, Нови Сад, за 2018. годину,
број: 400-241-01/2019-04/2, од 31.05.2019. године


Подаци о додатним изворима финансирања
Управa за заједничке послове покрајинских органа нема додатне изворе финансирања.
 

 

Финансијски план

Финансијски план Управе за заједничке послове покрајинских органа за 2024. годину

Финансијски план Управе за заједничке послове покрајинских органа за 2023. годину

Финансијски план Управе за заједничке послове покрајинских органа за 2022. годину

Финансијски план Управе за заједничке послове покрајинских органа за 2021. годину

Финансијски план Управе за заједничке послове покрајинских органа за 2020. годину

Измене и допуне финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа за 2019. годину

Финансијски план Управе за заједничке послове покрајинских органа за 2019. годину

Финансијски план Управе за заједничке послове покрајинских органа за 2018. годину

Финансијски план Управе за заједничке послове покрајинских органа за 2017. годину

Финансијски план Управе за заједничке послове покрајинских органа за 2016. годину

Коначан Финансијски план Управе за заједничке послове покрајинских органа за 2015. годину

 

Извршење буџета за 2022. годину

Полугодишњи извештај извршења буџета по програмским активностима за 2022. годину
Извршење буџета за III квартал (1.1.-30.9.2022.)
Извршење буџета за II квартал (1.1.-30.6.2022.)
Извршење буџета за I квартал (1.1.-31.3.2022.)

 

Извршење буџета за 2021. годину

Извршење буџета за IV квартал (1.1.-31.12.2021.)
Извршење буџета за III квартал (1.1.-30.9.2021.)
Извршење буџета за II квартал (1.1.-30.6.2021.)
Извршење буџета за I квартал (1.1.-31.3.2021.)

 

Извршење буџета за 2019. годину

Извршење буџета за IV квартал (1.1.-31.12.2019.)
Полугодишњи извештај извршења буџета по програмским активностима за 2019. годину
Извршење буџета за III квартал (1.1.-30.9.2019.)
Извршење буџета за II квартал (1.1.-30.6.2019.)
Извршење буџета за I квартал (1.1.-31.3.2019.)

 

Извештај о извршењу буџета за 2018.годину

Извештај о извршењу буџета за 2015.годину

Извештај о извршењу буџета за 2014.годину