ГРБ АПВ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Зграда Покрајинске владе

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА
СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Управа за заједничке послове покрајинских органа
ОРГАНИЗАЦИЈА | ИНФОРМАТОР О РАДУ | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ДОКУМЕНТА | ЛИНКОВИ

ПОВРАТАК |

| Web Mail |

 

У Сектору за информационе технологије обављају се информатички, статистичко-евиденциони, административни и пратећи помоћно – технички послови у вези са:
- одржавањем, унапређењем, планирањем и развојем из области рачунарских мрежа, системског софтвера, рачунарске и периферне опреме, мобилне и фиксне телефоније, система за озвучење, магнетофонско снимање и симултано превођење, послови припреме пројектних задатака, пројектне документације као и техничке документације,
- евиденцијом опреме и лиценци,
- израдуом статистике и анализе коришћења опреме, апликација и сервиса од стране корисника,
- старањем о безбедности рачунарске мреже и опреме и контролом приступа и безбедности података,
- пословима пројектовања и кодирања апликација и web презентација, моделирања и формирања база података и извештаја, ажурирања и претраживања података у бази,
- имплементацијом стратегије у организационо-техничком смислу, основном оперативном подршком и развојем пројеката е-Управе покрајинских органа,
- предлагањем нових информационо-комуникационо технолошких (ИКТ) решења и планирањем њиховог увођење,
- едукацијуом и усавршавањем ИТ професионалаца, учествовањем у организацији ИКТ обука покрајинских службеника,
- увођењем нових сервиса и услуга, предлагањем нових технолошких решења,
- координирањем на заједничком раду локалних администратора у покрајинским органима.

У Сектору за информационе технологије образују се следеће уже унутрашње јединице:

Одељење за информатичку инфраструктуру и подршку корисницима

ЖЕЉКО МИЛАНКОВ, самостални саветник – начелник одељења

Одељење за апликативни софтвер

САЊА АНДРИЋ, виши саветник - начелник одељења

Одсек за апликативну подршку и еУправу

самостални саветник - шеф одсека

Одељење за телекомуникације

ЗОРАН ШПАНОВИЋ, виши саветник - начелник одељења

Одсек за одржавање телекомуникационих система

БИЉАНА ОБРАДОВИЋ, самостални саветник - шеф одсека

 

 Одсек за информациону безбедност

 Самостални саветник - шеф одсека

ИТ СКУПОВИ

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ
И ПРЕДАВАЊА

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА