РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Зграда Покрајинске владе

ЈАВНЕ НАБАВКЕ - АРХИВА 2016

Управа за заједничке послове покрајинских органа

ПОВРАТАК - УПРАВА

НАБАВКЕ - ТЕКУЋА ГОДИНА


У случају да имате потешкоћа у преузимању документације, контактирајте нас на e-mail адресу nabavke@vojvodina.gov.rs

Одлуке о додели уговора о јавним набавкама 2016.
 
Назив јавне набавке Документација Рок за
подношење
понуда
Одлука о
додели
уговора
Јавна набавка добара – материјал и инвентар за одржавање хигијене
ЈНППСОПЗПП 3/2016 (на Порталу УЈН 30.12.2016. године)
Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр.1

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр.2

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр.3

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр.4

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр.5

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр.6

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр.7

Обавештење о закљученом појединачном уговору бр.8

Бр.404-250/2016
1) SAGITTARIUS DOO
СУБОТИЦА
2) ПОЛИБИРО доо Београд
Јавна набавка добара – рачунарска опрема - преносиви рачунари тип 2
ЈНППСОПЗПП 2/2016 (на Порталу УЈН 29.12.2016. године)
Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

  Обустављен поступак
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - одржавање УПС уређаја
ЈН МВ 40/2016 (на Порталу УЈН 7.12.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

16.12.2016.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
16.12.2016. 
у 12 h
 
Бр.404-234/2016
ЕНЕЛ ПС ДОО
Нови Београд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка мале услуге одржавања апликативних програма обликоване по партијама од 1-4,
ЈН ОП 45/2016 (на Порталу УЈН 06.12.2016. године)
Одлука о додели уговора за партије 1-4

Обавештење о закљученим уговорима за партије 1 и 3

Обавештење о закљученим уговорима за партије 2 и 4

05.01.2017.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
05.01.2017.
у 11 h
 
Бр. 404-223/2016
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Услуга одржавања апликативног програма еКонкурси Конкурсна документација Бр. 404-223/2016
„PROZONE“ Д.О.О.
Нови Сад
02 Партија 2. Услуга одржавања апликативног програма еПисарница Конкурсна документација   Бр. 404-223/2016
„СРЦ СИСТЕМСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ“ ДОО
Београд
03 Партија 3. Услуга одржавања апликативног програма еDocumentus Конкурсна документација Бр. 404-223/2016
„PROZONE“ Д.О.О.
Нови Сад
04 Партија 4. Услуга одржавања апликативног програма за материјално финансијско пословање Конкурсна документација Бр. 404-223/2016
„M&I SYSTEMS, CO“ ДОО
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – израда печата
ЈН МВ 39/2016 (на Порталу УЈН 5.12.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13.12.2016.
до 9:30 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.12.2016. 
у 10 h
 
Бр.404-230/2016-1
ГПР ГРАПЕПЕ Јозефина Завртаник ПР
Нови Сад
Обавештење о покретању поступка
Јавна набавка рaдoвa – рaдoви нa изрaди кaпиje и угрaдњи кaндeлaбeрa у рeпрeзeнтaтивнoм oбjeкту у Чoртaнoвцимa, обликована у више посебних истоврсних целина (партија) од 1-2
ЈН ППБOПЗПП 2/2016 (на Порталу УЈН 02.12.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученим уговорима за партије 1 и 2

Одлука о измени уговора

06.12.2016.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
06.12.2016.  
у 13 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Рaдoви нa изрaди кaпиje и пoдрумских врaтa у рeпрeзeнтaтивнoм oбjeкту у Чoртaнoвцимa Бр. 404-239/2016
„021 NS ECO FUTURA” ДОО КАЋ
Каћ
02 Партија 2. рaдoви нa угрaдњи кaндeлaбeрa у рeпрeзeнтaтивнoм oбjeкту у Чoртaнoвцимa   Бр. 404-239/2016
„021 NS ECO FUTURA” ДОО КАЋ
Каћ
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга-сервис фотокопир апарата
ЈН МВ 37/2016 (на Порталу УЈН 2.12.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о закљученом уговору

12.12.2016.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
12.12.2016. 
у 13 h
 
Бр. 404-227/2016 -2
ZEJKO BABIC PR ˝COPY TIME˝,
Каћ
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервис скенера и МД капије
ЈНМВ 38/2016 (на Порталу УЈН 2.12.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

12.12.2016.
до 9.30 h

Јавно отварање
понуда ће бити
12.12.2016.  
у 10 h
 
Бр.404-222/2016-1
JUGOSCAN DOO BEOGRAD
Београд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка мале вредности добара – опрема за угоститељство обликовано по партијама 1-2,
ЈНМВ 36/2016 (на Порталу УЈН 29.11.2016. године)

Одлука о додели уговора за партије 1 и 2

Обавештење о закљученим уговорима за партије 1 и 2

07.12.2016.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
07.12.2016.
у 12 h
 
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. – Набавка кафеапарата Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

 Бр. 404-217/2016
БАГО ДОО БЕОГРАД
Београд
02 Партија 2. – Набавка фрижидера Конкурсна документација    Бр. 404-217/2016
АГРОКРАЈИНА 021 ДОО
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуге – осигурање имовине АП војводине и запослених у покрајинским органима за период 01.01.2017. – 31.12.2017. године
ЈН ОП 38/2016 (на Порталу УЈН 16.11.2016. године)
Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр. 1

Измене и допуне конкурсне документације бр. 2

Додатне информације/појашњења бр. 1

Измене и допуне конкурсне документације бр. 3

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора

16.12.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
16.12.2016.
у 11 h
 

Бр. 404-196/2016
„ДДОР НОВИ САД“ А.Д.О.
Нови Сад

Јавна набавка радова – радови на капиталном одржавању репрезентативног објекта у Чортановцима
ЈНППСОПЗПП 1/2016 (на Порталу УЈН 10.11.2016. године)
Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Бр. 404-210/2016
1)„EKОНОМИСТЕЛЕКТРО“ д.о.о. Беочин
2)„НПН ГРАДЊА“ д.о.о. Нови Сад

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услугa – редовно сервисирање и текуће одржавање возила програм опел,фиат и застава обликовано по партијама 1-2,
ЈН ОП 41/2016 (на Порталу УЈН 10.11.2016. године)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученим уговорима за партије 1 и 2

12.12.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
12.12.2016.
у 11 h
 
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. РЕДОВНО СЕРВИСИРАЊЕ И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА ПРОГРАМ ФИАТ И ЗАСТАВА Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр.1


Бр. 404-203/2016
„СТОЈАНОВ“ ДОО
Hoви Caд

02 Партија 2. РЕДОВНО СЕРВИСИРАЊЕ И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА ПРОГРАМ ОПЕЛ Конкурсна документација  
Бр. 404-203/2016
„Bel car“ doo
Hoви Caд

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – канцеларијски материјал, по партијама од 1-2,
ЈН ОПОС 44/2016 (на Порталу УЈН 08.11.2016. године)
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели оквирног споразума

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о додели оквирног споразума

Обавештење о издатим наруџбеницама - I квартал 2017.- партија 2.

Обавештење о издатим наруџбеницама - II квартал 2017.- партија 2.

Обавештење о издатим наруџбеницама - III квартал 2017.- партија 1.

Обавештење о издатим наруџбеницама - III квартал 2017.- партија 2.

Обавештење о издатим наруџбеницама - IV квартал 2017.- партија 1.

Обавештење о издатим наруџбеницама - IV квартал 2017.- партија 2.

Обавештење о издатим наруџбеницама - I квартал 2018.- партија 1.

Обавештење о издатим наруџбеницама - I квартал 2018.- партија 2.

Обавештење о издатим наруџбеницама - II квартал 2018.- партија 1.

Обавештење о издатим наруџбеницама - II квартал 2018.- партија 2.

Обавештење о издатим наруџбеницама - III квартал 2018.- партија 1.

Обавештење о издатим наруџбеницама - III квартал 2018.- партија 2.

Обавештење о издатим наруџбеницама - IV квартал 2018.- партија 1.

Обавештење о издатим наруџбеницама - IV квартал 2018.- партија 2.

Обавештење о издатим наруџбеницама - I квартал 2019.- партија 1.

Обавештење о издатим наруџбеницама - II квартал 2019.- партија 1.

Рок за подношење понуда је продужен до
09.12.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
09.12.2016.
у 11 h
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене Конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр.3

Измене Конкурсне документације бр. 2

Одлука о додели оквирног споразума

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о додели оквирног споразума бр 2.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права бр. 2

Одлука о закључењу оквирног споразума од 15.06.2017.године

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Бр. 404-209/2016-2 P1
SAGITTARIUS DOO
Суботица
 
02 Партија 2. ТОНЕРИ, КЕРТРИЏИ И РИБОНИ Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Измене Конкурсне документације бр. 2

Измене Конкурсне документације бр. 3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

  Бр. 404-209/2016-1 P2
Група понуђача:
1.SMART PRINT DOO
Суботица
2. DELFI COMMERCЕ DOO
Београд-Нови Београд  
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - рачунарска опрема и ид картице, по партијама од 1-4,
ЈН ОП 39/2016 (на Порталу УЈН 08.11.2016. године)
Одлука о додели уговора за партије 1 и 2

Одлука о обустави поступака за партије 3 и 4

Обавештење о закљученим уговорима за партије 1 и 2

Обавештење о обустави поступка за партије 3 и 4

8.12.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
8.12.2016.
у 11 h
 
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Персонални рачунари Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр.1


Бр. 404-199/2016
"PAN COMPUTERS" DOO
Hoви Caд

02 Партија 2. ИД картице Конкурсна документација  
Бр. 404-199/2016
"JAPI COM" DOO
Hoви Caд

03 Партија 3. Преносиви рачунари тип 1 Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр.1

  Обустављен поступак
04 Партија 4. Преносиви рачунари тип 2 Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр.1

  Обустављен поступак
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуге – фиксне телефоније
ЈН ОП 43/2016 (на Порталу УЈН 07.11.2016. године)
Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

07.12.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
07.12.2016. 
у 11 h
 

Бр. 404-205/2016
Телеком Србија АД
Београд

Позив за подношење понуда
Јавна набавка мале вредности добара – канцеларијски намештај
ЈН МВ 35/2016 (на Порталу УЈН 04.11.2016. године)
Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
16.11.2016.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
16.11.2016.
у 12 h

Бр. 404-202/2016-7
TEMMA TRADE DOO PETROVARADIN,
Петроварадин

Позив за подношење понуда
Јавна набавка мале вредности услуга - молерско фарбарске услуге
ЈН МВ 34/2016 (на Порталу УЈН 04.11.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

14.11.2016.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
14.11.2016. 
у 13 h
 
Бр. 404-200/2016
ЈАДРАН ДОО
Београд  
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – набавка клима уређаја
ЈН МВ 33/2016 (на Порталу УЈН 03.11.2016. године)
Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатнe информације - појашњења бр. 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
16.11.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
16.11.2016.
у 11 h
Бр. 404-195/2016-4
STEELSOFT DOO
Београд - Земун  
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - израда пројектне документације за потребе реконструкције стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе
ЈН ОП 34/2016 (на Порталу УЈН 3.11.2016. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења

Измене и допуне конкурсне документације бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатнe информације - појашњења бр.2

Измене и допуне конкурсне документације бр.2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
12.12.2016.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
12.12.2016.
у 12 h

Бр. 404-188/2016-1
1) ШИПИНГ ДОО Београд
2) ОРТЕЛ ДОО Чачак

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - услуге кабловске тв и приступ интернету
ЈН ОП 42/2016 (на Порталу УЈН 2.11.2016. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

2.12.2016.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
2.12.2016. 
у 13 h
 

Бр. 404-206/2016
„SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE MREŽE“ д.о.о.
Београд

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – материјал и инвентар за одржавање хигијене - отворени поступак
ЈН ОП ОС 33/2016 (на Порталу УЈН 2.11.2016. године)
Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.2

Изменa Конкурсне документације бр. 2

Додатнe информације - појашњења бр.2

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Рок за подношење понуда је продужен до
13.12.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.12.2016.
у 11 h
  Обустављен поступак
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – пројекат бежичне рачунарске мреже
ЈН ОП 40/2016 (на Порталу УЈН 28.10.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

28.11.2016.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
28.11.2016. 
у 13 h
 

Бр. 404-201/2016
„AT ADVANCED TECHNOLOGIES“ д.о.о. Петроварадин,
Петроварадин

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – одржавања Microsoft инфраструктуре
ЈН ОП 37/2016 (на Порталу УЈН 28.10.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

28.11.2016.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
28.11.2016. 
у 12 h
 

Бр. 404-193/2016
E-SMART SYSTEMS DOO
Београд

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – израда Идејног пројекта санације и адаптације аутоперионице са заменом инсталације и пројектом технологије опреме у Аутосервису.
ЈН ОП 32/2016 (на Порталу УЈН 28.10.2016. године)
Конкурсна документација

Изменa Конкурсне документације бр. 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

28.11.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
28.11.2016. 
у 11 h
 
Бр. 404-184/2016
EHKOHC ДОО
Нови Сад  
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добра-електрична енергија са потпуним снабдевањем за 2017.годину
ЈН ОП 30/2016 (на Порталу УЈН 27.10.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

29.11.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
29.11.2016. 
у 11 h
 

Бр. 404-176/2016-7
,,НИС" ад
Нови Сад

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуге – поправка и лакирање паркета
ЈН МВ 28/2016 (на Порталу УЈН 26.10.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

7.11.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
7.11.2016. 
у 11 h
 
Бр. 404-182/2016
ЈАДРАН ДОО
Београд  
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуге – превоз аутобусом
ЈН МВ 31/2016 (на Порталу УЈН 26.10.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

3.11.2016.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
3.11.2016. 
у 12 h
 
Бр. 404-187/2016
ДУНАВ ПРЕВОЗ АД
Бачка Паланка  
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуге –продужење лиценце софтвера за брз backup и опоравак виртуалних машина Veaam Backup & Replication Enterprise
ЈН ОП 36/2016 (на Порталу УЈН 26.10.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.11.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.11.2016. 
у 11 h
 

Бр. 404-192/2016
Coming-Computer Engineering doo
Београд

Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова – санација инсталација водовода и канализације са пратећим радовима у зградама у надлежности Управе
ЈН ОП 31/2016 (на Порталу УЈН 21.10.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

21.11.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
21.11.2016. 
у 11 h
 

Бр. 404-180/2016
„НПН ГРАДЊА“ д.о.о. Нови Сад у заједничкој понуди са „EKОНОМИСТЕЛЕКТРО“ д.о.о. Беочин

Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – резервни делови за аутомобилe марке Југо
ЈН МВ 25/2016 (на Порталу УЈН 21.10.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

1.11.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
1.11.2016. 
у 11 h
 
Бр. 404-178/2016
CTР Ауто Ђура, Ђурица Радованов предузетник
Панчево  
Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова - санација објеката од продора атмосферилија у зградама у надлежности Управе
ЈН ОП 29/2016 (на Порталу УЈН 21.10.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21.11.2016.
до 12 h

Јавно отварање
понуда ће бити
21.11.2016. 
у 13 h
 
Бр. 404-175/2016
„НПН ГРАДЊА“ ДОО
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – набавка металдетекторске капије за главни улаз Покрајинске владе
ЈН МВ 29/2016 (на Порталу УЈН 21.10.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

31.10.2016.
до 09 h

Јавно отварање
понуда ће бити
31.10.2016. 
у 10 h
 
Бр. 404-183/2016
JUGOSCAN DOO BEOGRAD
Београд  
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – ауто гуме
ЈН МВ 24/2016 (на Порталу УЈН 20.10.2016. године)
Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
02.11.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
02.11.2016.
у 11 h
Бр. 404-177/2016
Top Stop Auto doo
Нови Сад  
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – храна и пиће
ЈН ОП-ОС 35/2016 (на Порталу УЈН 19.10.2016. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Измене конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр.3

Додатнe информације - појашњења бр.4

Одлука о додели уговора

Обавештење о оквирном споразуму

Обавештење о закљученом појединачном уговору

Обавештење о закљученим појединачним уговорима број 2 и број 3

Обавештење о закљученом појединачном уговору број 4

Обавештење о закљученом појединачном уговору број 5

Обавештење о закљученом појединачном уговору број 6

Обавештење о закљученом појединачном уговору број 7

Обавештење о закљученом појединачном уговору број 8

Обавештење о закљученом појединачном уговору број 9

Обавештење о закљученом појединачном уговору број 10

Обавештење о закљученом појединачном уговору број 11

Обавештење о закљученом појединачном уговору број 12

Обавештење о закљученом појединачном уговору број 13

Обавештење о закљученом појединачном уговору број 14

Обавештење о закљученом појединачном уговору број 15

Обавештење о закљученом појединачном уговору број 16

Обавештење о закљученом појединачном уговору број 17

Обавештење о закљученим појединачним уговорима број 18 и 19

Обавештење о закљученом појединачном уговору број 20

Обавештење о закљученом појединачном уговору број 21

Обавештење о закљученим појединачним уговорима број 22 и 23

Обавештење о закљученим појединачним уговорима број 24 и 25

18.11.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
18.11.2016. 
у 11 h
 

Бр. 404-190/2016
FRUTI CO DOO
Нови Сад

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – услуге поправке намештаја у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине
ЈН МВ 27/2016 (на Порталу УЈН 18.10.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

26.10.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
26.10.2016. 
у 11 h
 
Бр. 404-181/2016
З.Р. „ШТЕП ДЕКОР“ БЕОГРАД
Београд (Палилула)
Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова на изради капије и уградњи канделабера у репрезентативном објекту у Чортановцима, обликована по партијама од 1 до 2,
ЈН ОП 28/2016 (на Порталу УЈН 18.10.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

17.11.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
17.11.2016.
у 11 h
 
 Обустављен поступак
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Радови на изради капије и подрумских врата у репрезентативном објекту у Чортановцима  
02 Партија 2. Радови на уградњи канделабера у репрезентативном објекту у Чортановцима    
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – опрема за репрезентативни објекат у Чортановцима
ЈН МВ 23/2016 (на Порталу УЈН 12.10.2016. године)
Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка

Рок за подношење понуда је продужен до
27.10.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
27.10.2016. 
у 11 h
 
  Обустављен поступак
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – набавка возила, обликована по партијама од 1-3,
ЈН ОП 27/2016 (на Порталу УЈН 11.10.2016. године)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору за партије 2 и 3

10.11.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
10.11.2016.
у 11 h
 
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Набавка возила више средње класе 140-145 kW Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору


Бр. 404-167/2016
„PORSCHE SCG“ ДОО
Бeorpaд
02 Партија 2. Набавка возила средње класе 110-115 kW Конкурсна документација  
Бр. 404-167/2016
„AKS DRIVE“ ДОО
Шабац
03 Партија 3. Набавка возила средње класе 140-145 kW Конкурсна документација  
Бр. 404-167/2016
„AKS DRIVE“ ДОО
Шабац
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услугa – директан приступ интернету
ЈН ОП 26/2016 (на Порталу УЈН 11.10.2016. године)
Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Додатнe информације - појашњења бр.3

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

10.11.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
10.11.2016. 
у 11 h
 

Бр. 404-163/2016
TEЛEКOМ CPБИJA A.Д.
Бeorpaд

Позив за подношење понуда
Јавна набавка услугa – редовно сервисирање и текуће одржавање возила програм Шкода
ЈН ОП 25/2016 (на Порталу УЈН 04.10.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

03.11.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
03.11.2016. 
у 11 h
 
Бр. 404-160/2016
DOO AC INTERSREM
Ветерник
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – опрема за репрезентативни објекат у Чортановцима
ЈН МВ 22/2016 (на Порталу УЈН 23.09.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

03.10.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
03.10.2016. 
у 11 h
 
 Обустављен поступак
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – израда плана заштите од пожара за објекат Скупштине АПВ
ЈН ОП 22/2016 (на Порталу УЈН 21.09.2016. године)
Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21.10.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
21.10.2016. 
у 11 h
 
Бр. 404-155/2016
TVI DOO BEOGRAD (ČUKARICA)
Београд (Чукарица)
Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова – радови на капиталном одржавању репрезентативног објекта у Чортановцима
ЈН ОП 24/2016 (на Порталу УЈН 20.09.2016. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

20.10.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
20.10.2016. 
у 11 h
 
Обустављен поступак
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – ватрогасни апарати
ЈН ОП 20/2016 (на Порталу УЈН 13.09.2016. године)
Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр. 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13.10.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.10.2016. 
у 11 h
 
Бр. 404-151/2016
ВАТРОМЕТАЛ ПЛУС Д.О.О.
Краљево
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – услуге продужења лиценци, обликован у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 2,
ЈН ОП 23/2016 (на Порталу УЈН 09.09.2016. године)
  Одлука о додели уговора   10.10.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
10.10.2016.
у 11 h
 
Бр. 404-157/2016
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Продужење лиценце софтверa за виртуализацију VMware vSphere Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Измене и допуне Конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
11.10.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
11.10.2016. 
у 11 h
 
Бр. 404-157/2016
САГА Д.О.О.
Београд
   
02 Партија 2. Продужење лиценце софтвера за проверу сигурности web сајтова Acunetix Web Vulnerabilty Scanner Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

  Бр. 404-157/2016
СМАРТ Д.О.О
Нови Сад
   
Позив за подношење понуда
Јавна набавка мале вредности услуга – сервис машина за офсет штампу и дорадних графичких машина, обликована по партијама од 1-2,
ЈН МВ 21/2016 (на Порталу УЈН 31.08.2016. године)
Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученим уговорима за партије 1 и 2

12.09.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
12.09.2016.
у 11 h
 
Бр. 404-153/2016
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Сервисирање машина за офсет штампу и полар књиговезачког ножа Конкурсна документација Бр. 404-153/2016 
HEIDELBERG JUGOSLAVIJA D.O.O.
 Београд
02 Партија 2. Сервис дорадних графичких машина Конкурсна документација   Бр. 404-153/2016 
SHROOMS D.O.O.
Обреновац
Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова - противпожарна врата у подруму зграде Покрајинске владе
ЈН ОП 21/2016 (на Порталу УЈН 29.08.2016. године)
Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр. 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

28.09.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
28.09.2016. 
у 11 h
 
Бр. 404-152/2016
МИРАДО Д.О.О.
Београд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова - израда нове термо и хидроизолације равног крова са пратећим лимарским радовима и засторима на светлосним куполама
ЈН ОП 18/2016 (на Порталу УЈН 25.08.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

26.09.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
26.09.2016. 
у 11 h
 
Бр. 404-149/2016
Д.О.О. ОЗЕБЛИН
Ветерник
Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова - замена дела грејних тела и мреже у објектима у надлежности Управе за заједничке послове покрајинских органа
ЈН ОП 19/2016 (на Порталу УЈН 24.08.2016. године)
Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

23.09.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
23.09.2016. 
у 11 h
 
Бр. 404-150/2016
С.З.Т.Р. ТЕРМОСЕРВИС -ХОРЊАК
Врбас
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервис ватрогасних апарата, хидраната и уређаја за дојаву пожара
ЈН МВ 19/2016 (на Порталу УЈН 05.08.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

17.08.2016.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
17.08.2016. 
у 12 h
 
Бр. 404-144/2016
VULKAN INŽENJERING D.O.O.
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервис дизел електричних агрегата
ЈН МВ 20/2016 (на Порталу УЈН 02.08.2016. године)
Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
18.08.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
18.08.2016. 
у 11 h
 
Бр. 404-145/2016
SENERMAX D.O.O.
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - рачунарска oпрема и резервни делови за рачунарску опрему,обликована по партијама од 1 до 6
ЈНОП 17/2016
(на Порталу УЈН 15.07.2016. године)
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора за партије од 1 до 6

Обавештење о закљученим уговорима за партије 3 и 4

Рок за подношење понуда је продужен до
23.08.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
23.08.2016. 
у 11 h
 
Бр. 404-137/2016
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. Централна рачунарска опрема за сториџ систем Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр. 1

Измене Конкурсне документације бр. 2

Обавештење о закљученом уговору

Бр. 404-137/2016
DIGIT D.O.O.
Београд
02 Партија 2. Персонални рачунари Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене Конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Измене Конкурсне документације бр. 2

Додатнe информације - појашњења бр.3

Додатнe информације - појашњења бр.4

Измене Конкурсне документације бр. 3

Додатнe информације - појашњења бр.5

Додатнe информације - појашњења бр.6

Додатнe информације - појашњења бр.7

Додатнe информације - појашњења бр.8

Обавештење о закљученом уговору

  Бр. 404-137/2016
INFORMATIKA A.D.
Београд
03 Партија 3. Штампачи и скенери Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр. 1

Бр. 404-137/2016
JAPI COM D.O.O.
Нови Сад
04 Партија 4. Рачунарска опрема-делови за додатно уграђивање Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр.1

Бр. 404-137/2016
JAPI COM D.O.O.
Нови Сад
05 Партија 5. Резервни делови за рачунарску опрему Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене Конкурсне документације бр. 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
25.08.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.08.2016. 
у 11 h
 
Бр. 404-137/2016
ROYAL COMMERCE  D.O.O.
Београд
06 Партија 6. ИД картице Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене Конкурсне документације бр. 2

Обавештење о закљученом уговору

  Бр. 404-137/2016
JAPI COM D.O.O.
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка мале вредности добара - намештај
ЈН МВ 18/2016 (на Порталу УЈН 10.06.2016. године)
Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Додатнe информације - појашњења бр.3

Додатнe информације - појашњења бр.4

Додатнe информације - појашњења бр.5

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
28.06.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
28.06.2016. 
у 11 h
 
Бр. 404-129/2016
КТИТОР Д.О.О.
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – услугe одржавања рачунарске опреме, обликована по партијама од 1 до 3
ЈНМВ 16/2016
(на Порталу УЈН 02.06.2016. године)
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученим уговорима за партије 1-3

Рок за подношење понуда је продужен до
16.06.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
16.06.2016.
у 11 h
Бр. 404-122/2016
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. услуга одржавања серверске опреме Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр.1

Бр. 404-122/2016
PAN COMPUTERS D.O.O.
Нови Сад
SISTEM ONE D.O.O.
Београд
02 Партија 2. услуга одржавања сториџ система Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр. 1

   Бр. 404-122/2016
DIGIT D.O.O.
Београд
03 Партија 3. услуга одржавања рачунарске мреже Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр. 1

  Бр. 404-122/2016
MDS INFORMATIČKI INŽENJERING D.O.O.
Нови Београд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – превоза
ЈН МВ 2/2016 (на Порталу УЈН 31.05.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

10.06.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
10.06.2016. 
у 11 h
 
Бр. 404-95/2016
ЂОРЂЕ БУГАРСКИ ПР
„ТАКСИ ЂОЛЕ”
Темерин
Позив за подношење понуда
Јавна набавка мале вредности добара – резервни делови и потрошни материјал за аутомобиле марке ЈУГО
ЈН МВ 17/2016 (на Порталу УЈН 27.05.2016. године)
Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
10.06.2016.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
10.06.2016.
у 12 h
Бр. 404-123/2016
ТОП СТОП АУТО Д.О.О.
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – услуге одржавања програма, обликована по партијама од 1 до 2
ЈНОП 15/2016
(на Порталу УЈН 26.05.2016. године)

Одлука о додели уговора

27.06.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
27.06.2016. 
у 11 h
 
Бр. 404-120/2016
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА VM WARE VIRITUAL INFRASTRUKTURE ENTERPRISE ОКРУЖЕЊА Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Бр. 404-120/2016
BRAINEERING IT SOLUTIONS D.O.O.
Београд
02 Партија 2. УСЛУГА ОДРЖАВАЊА PKI ИНФРАСТРУКТУРЕ Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

  Бр. 404-120/2016
E-SMART SYSTEMS D.O.O.
Београд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – угоститељски ситан инвентар и опрема, обликована по партијама од 1 до 2
ЈНМВ 15/2016
(на Порталу УЈН 18.05.2016. године)
  Одлука о додели уговора за партије 1 и 2

Обавештење о закљученим уговорима за партије 1 и 2

27.05.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
27.05.2016. 
у 11 h
 
Бр. 404-118/2016
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. ситан инвентар за угоститељство Конкурсна документација Бр. 404-118/2016
ТЕХНОБИРО- ИНЖЕЊЕРИНГ Д.О.О.
Нови Сад
02 Партија 2. опрема за угоститељство Конкурсна документација   Бр. 404-118/2016
WELLNES-ING D.O.O.
Петроварадин
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услугa – стручне услуге реализација акредитованог здравственог програма
ЈН ОП 3/2016 (на Порталу УЈН 10.05.2016. године)
Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр. 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

09.06.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
09.06.2016. 
у 11 h
 
Бр. 404-98/2016
Универзитет у Новом Саду
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуге – редудантни приступ интернету
ЈН ОП 14/2016 (на Порталу УЈН 05.05.2016. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене и допуне Конкурсне документације бр. 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

07.06.2016.
до 9 h

Јавно отварање
понуда ће бити
07.06.2016. 
у 10 h
 
Бр. 404-112/2016
ORION-TELEKOM D.O.O.
Београд - Земун
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - стручне услуге - спровођење процеса пилотирања центара за жртве сексуалног насиља
ЈН ОП 4/2016 (на Порталу УЈН 28.04.2016. године)
Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
08.06.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
08.06.2016.
у 11 h
Бр. 404-93/2016
УДРУЖЕЊЕ „ЦЕНТАР ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЗНАЊА И ВЕШТИНА”
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – рачунарске опреме
ЈН МВ 3/2016 (на Порталу УЈН 28.04.2016. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

12.05.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
12.05.2016. 
у 11 h
 
Бр. 404-99/2016
JAPI COM D.O.O.
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - кетеринг
ЈН ОП 2/2016 (на Порталу УЈН 25.04.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.05.2016.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.05.2016. 
у 12 h
 
Бр. 404-94/2016
У.Р. „ТРПЕЗА КЕТЕРИНГ”
Нови Сад
 
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - вулканизерске услуге
ЈН ОП 13/2016 (на Порталу УЈН 25.04.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.05.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.05.2016. 
у 11 h
 
Бр. 404-109/2016
ТОП СТОП АУТО Д.О.О.
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – ауто гуме
ЈН МВ 13/2016 (на Порталу УЈН 25.04.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора

Одлука о измени уговора

05.05.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
05.05.2016. 
у 11 h
 
Бр. 404-114/2016
ПНЕУМАСТЕР Д.О.О.
Борча - Београд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – услуга мобилне телефоније
ЈН ОП 11/2016 (на Порталу УЈН 22.04.2016. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24.05.2016.
до 9 h

Јавно отварање
понуда ће бити
24.05.2016. 
у 10 h
 
Бр. 404-107/2016
TELENOR D.O.O.
Нови Београд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – опрема, алат и ситан инвентар за монтажу и сервис клима
ЈН МВ 14/2016 (на Порталу УЈН 22.04.2016. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

04.05.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
04.05.2016. 
у 11 h
 
Бр. 404-115/2016
АЛАТ НС
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – канцеларијски ситан инвентар
ЈН ОП 12/2016 (на Порталу УЈН 21.04.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

23.05.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
23.05.2016. 
у 11 h
 
Бр. 404-108/2016
BIGZ OFFICE GROUP D.O.O.
Београд
Обавештење о покретању поступка
Јавна набавка добара – стручна литература за 2016. годину – годишња претплата, обликована у више посебних истоврсних целина (партија) од 1-6
ЈН ППБОПЗПП 1/2016 (на Порталу УЈН 18.04.2016. године)
Одлука о додели уговора за партије 1 - 6

Обавештење о закљученим уговорима за партије 1, 3, 4 и 6

Обавештење о закљученим уговорима за партије 2 и 5

09.05.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
09.05.2016. 
у 11 h
 
Бр. 404-86/2016
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. ЧАСОПИСИ: Буџетско рачуноводство, Правни саветник и Подсетник за директора за 2016.годину – штампано издање Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр. 1

Измене Конкурсне документације бр. 2

Бр. 404-86/2016
НИП ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР Д.О.О.
Београд
02 Партија 2. ЧАСОПИС: РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА за 2016. годину – штампано издање Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр. 1

Измене Конкурсне документације бр. 2

  Бр. 404-86/2016
РАЧУНОВОДСТВО Д.О.О.
Београд
03 Партија 3. ЧАСОПИС: ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК за 2016. годину – штампано издање Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр. 1

Измене Конкурсне документације бр. 2

Бр. 404-86/2016
ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК Д.О.О.
Београд
04 Партија 4. ПАКЕТ ПРОПИСА У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ ИНГ- ПРОПРОПИСИ НЕТ за период од 01.06.2016. – 31.12.2016. године Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр. 1

Измене Конкурсне документације бр. 2

Бр. 404-86/2016
ИНГ-ПРО Д.О.О.
Београд
05 Партија 5. ПАКЕТ ПРОПИСА У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ ПАРАГРАФ LEX + ЧАСОПИСИ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ – БУЏЕТСКИ ИНСТРУКТОР И ПРАВНИ ИНСТРУКТОР за период од 01.06.2016. – 31.12.2016. године Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр. 1

Измене Конкурсне документације бр. 2

  Бр. 404-86/2016
PARAGRAF LEX D.O.O.
Нови Сад
06 Партија 6. Часописи:
БУЏЕТ, РЕВИЗОР, ПРАВНИК И ДИРЕКТОР за период од 01.06.2016. – 31.12.2016.године – штампано издање;
ИПЦ ФИНАНСИЈЕ НЕТ за период од 01.06.2016. – 31.12.2016.године – у електронском облику,
КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ за период од 01.06.2016. - 31.12.2016.године – штампано издање,
ПРИМЕНА КОНТНОГ ПЛАНА ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ за период од 01.06.2016. – 31.12.2016.године – штампано издање,
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ЕВИДЕНТИРАЊЕ ИМОВИНЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ – за период од 01.06.2016. – 31.12.2016.године - штампано издање
Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр. 1

Измене Конкурсне документације бр. 2

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене Конкурсне документације бр. 3

  Бр. 404-86/2016
ИПЦ ИНФОРМАТИВНИ ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР Д.О.О.
Београд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - техничког прегледа возила
ЈН ОП 10/2016 (на Порталу УЈН 18.04.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

18.05.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
18.05.2016. 
у 11 h
 
  Бр. 404-106/2016
АУТОМОТО ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР Д.О.О.
Зрењанин
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуге продужење лиценце антивирусног софтвера Sophos
ЈН ОП 9/2016 (на Порталу УЈН 15.04.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

17.05.2016.
до 9 h

Јавно отварање
понуда ће бити
17.05.2016. 
у 10 h
 
Бр. 404-104/2016
SMART D.O.O.
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – промоције и односи са јавношћу
ЈН МВ 1/2016 (на Порталу УЈН 14.04.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

22.04.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
22.04.2016. 
у 11 h
 
Бр. 404-96/2016
АГЕНЦИЈА „БУМЕРАНГ”
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - стручне услуге мониторинга и евалуације пројекта
ЈН ОП 1/2016 (на Порталу УЈН 13.04.2016. године)
Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
26.05.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
26.05.2016.
у 11 h
Бр. 404-97/2016
УДРУЖЕЊЕ „СЕКОНС - ГРУПА ЗА РАЗВОЈНУ ИНИЦИЈАТИВУ”
Београд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка мале вредности услуга – сервис расхладних и термичких уређаја и машина за прање посуђа, обликована по партијама од 1 до 2
ЈНМВ 12/2016
(на Порталу УЈН 07.04.2016. године)
  Одлука о додели уговора за партије 1 и 2

Обавештење о закљученом уговору за партије 1 и 2

18.04.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
18.04.2016. 
у 11 h
 
Бр. 404-90/2016
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. СЕРВИС ТЕРМИЧКИХ И РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈА Конкурсна документација Бр. 404-90/2016
OLAH SM ESPRESSO D.O.O.
Нови Сад
02 Партија 2. СЕРВИСИРАЊЕ МАШИНЕ ЗА СУДОВЕ „WINTERHALTER“ Конкурсна документација   Бр. 404-90/2016
WINTERHALTER GASTONOM YU D.O.O.
Београд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка ддобара - системски софтвери, обликовану по партијама од 1 до 2
ЈНОП 08/2016
(на Порталу УЈН 06.04.2016. године)
  Одлука о обустави поступaка
за партије 1 и 2

Обавештење о обустави поступaка
за партије 1 и 2

06.05.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
06.05.2016. 
у 11 h
 
  Обустављен поступак
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. софтверски систем за подршку инспекцијског надзора на територији АП Војводине Конкурсна документација   Обустављен поступак
02 Партија 2. системски софтвер за администрирање, управљање и надгледање информационог система Конкурсна документација     Обустављен поступак
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - опрема за видео надзор и опрема за систем за видео надзор, обликовану по партијама од 1 до 2
ЈНОП 06/2016
(на Порталу УЈН 29.03.2016. године)
  Одлука о додели уговора за партије 1 и 2

Обавештење о закљученим уговорима за партије 1 и 2

28.04.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
28.04.2016. 
у 11 h
 
 Бр. 404-80/2016
 
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. опрема за видео надзор Конкурсна документација  Бр. 404-80/2016
ИНФОРМАТИКА А.Д.
Београд
BCS PROFESSIONAL D.O.O.
Београд
02 Партија 2. опрема за систем за видео надзор Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

   Бр. 404-80/2016
ИНФОРМАТИКА А.Д.
Београд
BCS PROFESSIONAL D.O.O.
Београд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - пројекат оцене стања и употребне вредности постојећег система видео надзора са предлогом за унапређивање истог
ЈНОП 07/2016
(на Порталу УЈН 24.03.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.04.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.04.2016. 
у 11 h
 
Бр. 404-83/2016
SOLUTIS D.O.O.
Нови Београд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – опрема, алат и ситан инвентар за монтажу и сервис клима
ЈН МВ 11/2016 (на Порталу УЈН 14.03.2016. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

24.03.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
24.03.2016. 
у 11 h
 
Обустављен поступак
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - израда идејног и извођачког пројекта са техничком контролом у згради Покрајинске владе АПВ, обликоване у више истоврсних посебних целина (партија) од 1 до 2
ЈНОП 05/2016
(на Порталу УЈН 14.03.2016. године)
  Одлука о додели уговора за партије 1 и 2

Обавештење о закљученим уговоримa
за партије 1 и 2

13.04.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
13.04.2016. 
у 11 h
 
Бр. 404-62/2016
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. ИЗРАДА ИДЕЈНОГ И ИЗВОЂАЧКОГ ПРОЈЕКТА НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ МОКРИХ ЧВОРОВА И ПРАТЕЋИХ ПРОСТОРА СА ИЗРАДОМ МАЛО-ТЕРЕТНИХ ЛИФТОВА И ТЕРЕТНО – ИНВАЛИДСКОГ ЛИФТА СА ИЗРАДОМ ПРОЈЕКТА ТЕХНОЛОГИЈЕ БИФЕА, КУХИЊЕ И ХИГИЈЕНЕ У ЗГРАДИ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ АПВ, БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА БР. 16, НОВИ САД Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр.1

Бр. 404-62/2016
D.O.O. EURO GARDI GROUP
Нови Сад
Д.О.О. ИНСТИТУТ ЗА ПРЕВЕНТИВУ
Нови Сад
02 Партија 2. ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ИДЕЈНОГ И ИЗВОЂАЧКОГ ПРОЈЕКТА НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ МОКРИХ ЧВОРОВА И ПРАТЕЋИХ ПРОСТОРА СА ИЗРАДОМ МАЛО-ТЕРЕТНИХ ЛИФТОВА И ТЕРЕТНО – ИНВАЛИДСКОГ ЛИФТА СА ИЗРАДОМ ПРОЈЕКТА ТЕХНОЛОГИЈЕ БИФЕА, КУХИЊЕ И ХИГИЈЕНЕ У ЗГРАДИ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ АПВ, БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА БР.16, НОВИ САД Конкурсна документација

Измене и допуне Конкурсне документације бр. 1

  Бр. 404-62/2016
ЕНКОНС Д.О.О.
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуге – добијања дозволе за тестинг центар
ЈН ОП 4/2016 (на Порталу УЈН 09.03.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

08.04.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
08.04.2016. 
у 11 h
 
Бр. 404-59/2015-2
ЈИСА - Јединствени информатички савез Србије
Београд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервис клима уређаја
ЈН МВ 10/2016 (на Порталу УЈН 07.03.2016. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Додатнe информације - појашњења бр.2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

17.03.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
17.03.2016. 
у 11 h
 
Бр. 404-66/2016
СЗР ФРИГОЛИКА
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – цвеће и зеленило
ЈН МВ 9/2016 (на Порталу УЈН 29.02.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

10.03.2016.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
10.03.2016. 
у 12 h
 
Бр. 404-60/2016
TOTAL GREEN D.O.O.
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услугa – сервисирање скенера и МД капије
ЈН МВ 7/2016 (на Порталу УЈН 29.02.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

10.03.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
10.03.2016. 
у 11 h
 
Бр. 404-49/2016
JUGOSCAN D.O.O.
Београд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара – потрошни материјал за аутомобиле
ЈН МВ 8/2016 (на Порталу УЈН 26.02.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

07.03.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
07.03.2016. 
у 11 h
 
Бр. 404-53/2016
ТОП СТОП АУТО Д.О.О.
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуге – продужења лиценци за ИП телефонску централу
ЈН ОП 3/2016 (на Порталу УЈН 24.02.2016. године)
Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр. 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.03.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
25.03.2016. 
у 11 h
 
Бр. 404-48/2016
MDS INFORMATIČKI INŽENJERING D.O.O.
Нови Београд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка добара - климе и мултисистеми за климатизацију просторија
ЈН МВ 6/2016 (на Порталу УЈН 23.02.2016. године)
Конкурсна документација

Додатнe информације - појашњења бр.1

Измене Конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
09.03.2016.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
09.03.2016.
у 12 h
Бр. 404-47/2016
STEELSOFT D.O.O.
Београд - Земун
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – графичке дораде
ЈН МВ 2/2016 (на Порталу УЈН 19.02.2016. године)
Конкурсна документација

Измене Конкурсне документације бр. 1

Додатнe информације - појашњења бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је продужен до
02.03.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
02.03.2016.
у 11 h
Бр. 404-40/2016
АБМ ЕКОНОМИК ШТАМПАРИЈА
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услугe – сервис лифтова
ЈН МВ 5/2016 (на Порталу УЈН 12.02.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24.02.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
24.02.2016. 
у 11 h
 
Бр. 404-46/2016
КРЕМЕН Д.О.О.
Нови Сад
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услугe – превоз аутобусом
ЈН МВ 4/2016 (на Порталу УЈН 11.02.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

22.02.2016.
до 11 h

Јавно отварање
понуда ће бити
22.02.2016. 
у 12 h
 
Бр. 404-45/2016
ДУНАВПРЕВОЗ Д.О.О.
Бачка Паланка
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услугe – одржавањe ИП телефонске централе
ЈН МВ 3/2016 (на Порталу УЈН 18.02.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

01.03.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
01.03.2016. 
у 11 h
 
Бр. 404-44/2016
MDS INFORMATIČKI INŽENJERING D.O.O.
Нови Београд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка радова – противпожарна врата у подруму зграде Покрајинске владе
ЈН ОП 2/2016 (на Порталу УЈН 17.02.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

21.03.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
21.03.2016. 
у 11 h
 
  Обустављен поступак
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуге – одржавање система за електронско гласање
ЈН ОП 1/2016 (на Порталу УЈН 12.02.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

14.03.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
14.03.2016. 
у 11 h
 
Бр. 404-38/2016
ЈЕДНА МАЛА ФИРМА Д.О.О.
Београд
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – осветљење офсет плоча
ЈН МВ 1/2016 (на Порталу УЈН 12.02.2016. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

22.02.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
22.02.2016. 
у 11 h
 
Бр. 404-39/2016
ФУТУРА Д.О.О.
Петроварадин
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга – сервис фотокопир апарата
ЈН МВ 42/2015 (на Порталу УЈН 14.12.2015. године)
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24.12.2015.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
24.12.2015. 
у 11 h
 
Бр. 404-310/2015-2
АС-ТЕХНИКА СЗР
Каћ
Позив за подношење понуда
Јавна набавка услуга - услуге одржавања апликативних програма за 2016. годину обликована у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 6
ЈНОП 48/2015
(на Порталу УЈН 11.12.2015. године)
  Одлука о додели уговора за партије 1-5

Обавештење о закљученим уговорима за партије 1, 2 и 4

11.01.2016.
до 10 h

Јавно отварање
понуда ће бити
11.01.2016. 
у 11 h
 
Бр. 404-307/2015
Број
партије
Назив партије      
01 Партија 1. УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АПЛИКАТИВНОГ ПРОГРАМА - ГОДИШЊЕ ОДРЖАВАЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ eKонкурси Конкурсна документација Бр. 404-307/2015
ПРОЗОНЕ Д.О.О.
Нови Сад
02 Партија 2. УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АПЛИКАТИВНОГ ПРОГРАМА - ГОДИШЊЕ ОДРЖАВАЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ eDocumentus Конкурсна документација    Бр. 404-307/2015
ПРОЗОНЕ Д.О.О.
Нови Сад
03 Партија 3. УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АПЛИКАТИВНОГ ПРОГРАМА - ГОДИШЊЕ ОДРЖАВАЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ eПисарница Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 Бр. 404-307/2015
СРЦ СИСТЕМСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ Д.О.О.
Београд
04 Партија 4. УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АПЛИКАТИВНОГ ПРОГРАМА - ГОДИШЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА Конкурсна документација  Бр. 404-307/2015
M&I SYSTEMS CO D.O.O.
Нови Сад
05 Партија 5. УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АПЛИКАТИВНОГ ПРОГРАМА - ГОДИШЊЕ ОДРЖАВАЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ eСед Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

   Бр. 404-307/2015
06 Партија 6. УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АПЛИКАТИВНОГ ПРОГРАМА - ГОДИШЊЕ ОДРЖАВАЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ПРОСЛЕЂИВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ЗАХТЕВА И РАЗМЕНА ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОКУМЕНАТА - еЗахтеви Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

    Обустављен поступак